luxexpress, site logo

Privaatsuspoliitika

Lux Express Estonia AS ja juriidilised isikud (kõik koos ja igaüks eraldi) – suletud aktsiaselts EUROLINES, registreeritud ja tegutseb vastavuses Vene Föderatsiooni seadusandlusega (ОГРН 1027810259146, ИНН 7816121179, asukoht: 198095, St. Petersburg, Mitrofanyevskoye shosse, 2-1), samuti järgmised välismaised juriidilised isikud: SIA Lux Express Latvia (Läti Vabariik), Lux Express Lithuania UAB (Leedu Vabariik), LUX EXPRESS POLSKA SP.Z O.O (Poola), mis teostavad rahvusvahelisi regulaarseid reisijatevedusid bussidega kaubamärgi all Lux Express (edaspidi nimetatud kui ,,Lux Express“) peab isikuandmete privaatsust ja kaitset väga oluliseks ning tagab isikuandmete töötlemise seaduslikkuse. Käesolev dokument sätestab isikuandmete töötlemise eesmärgid, tingimused ning andmesubjektide isikuandmetega seonduvad õigused

Sõltuvalt riigist, mille territooriumil isikuandmeid töödeldakse, kohaldatakse käesolevas dokumendis sisalduvat Lux Expressi isikuandmete töötlemise põhimõtteid osas, mis ei lähe vastuollu kohaliku seadusandlusega.

 

1. Mõisted

1.1. Isikuandmed - tähendab igasugust teavet tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku („andmesubjekti“) kohta; tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige sellise identifitseerimistunnuse põhjal nagu nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator või selle füüsilise isiku ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal;
1.2. Isikuandmete töötlemine - isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum, nagu kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine;

1.3. Vastutav töötleja - füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori või KOV asutus kes on esmaseks isikuandmete kogujaks. Vastutav töötleja määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid;

1.4. Volitatud töötleja - füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori või KOV asutus, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja ülesandel ja tema juhendi alusel;

1.5. Kolmas isik - füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori või KOV asutus, amet või organ;

1.6. Isikuandmetega seotud rikkumine - nõuete rikkumine, mis põhjustab edastatavate, salvestatud või muul viisil töödeldavate isikuandmete juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata avalikustamise või neile juurdepääsu;

1.7. Andmesubjekt – isik, kelle isikuandmeid töödeldakse.

1.8. Klient – siseriiklike ja rahvusvaheliste bussireiside regulaarliinide reisija.

1.9. Püsikliendiprogramm- Lux Expressi kliendiprogramm.

 

2. Põhimõtted

2.1. Lux Express lähtub isikuandmete töötlemisel järgmistest põhimõtetest:
2.1.1. seaduslikkuse, õigluse ja läbipaistvuse põhimõte - töötlemine on seaduslik, õiglane ja andmesubjektile läbipaistev;
2.1.2. eesmärgi piirangu põhimõte - isikuandmeid kogutakse täpselt ja selgelt kindlaksmääratud ning õiguspärastel eesmärkidel ning neid ei töödelda hiljem viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus;
2.1.3. võimalikult väheste andmete kogumise põhimõte - isikuandmed on asjakohased, olulised ja piiratud sellega, mis on vajalik nende töötlemise eesmärgi seisukohalt;
2.1.4. õigsuse põhimõte - isikuandmed on õiged ja vajaduse korral ajakohastatud ning et võetakse kõik mõistlikud meetmed, et töötlemise eesmärgi seisukohast ebaõiged isikuandmed kustutaks või parandataks viivitamata;
2.1.5. säilitamise piirangu põhimõte - isikuandmeid säilitatakse kujul, mis võimaldab andmesubjekte tuvastada ainult seni, kuni see on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, milleks isikuandmeid töödeldakse;
2.1.6. usaldusväärsuse ja konfidentsiaalsuse põhimõte - isikuandmeid töödeldakse viisil, mis tagab isikuandmete asjakohase turvalisuse, sealhulgas kaitseb loata või ebaseadusliku töötlemise eest ning juhusliku kaotamise, hävitamise või kahjustumise eest, kasutades asjakohaseid tehnilisi või korralduslikke meetmeid.

 

3. Isikuandmete töötlemise turvalisus

3.1. Lux Express rakendab isikuandmete kaitseks erinevaid organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid lähtudes mõistlikkuse põhimõttest.
3.2. Lux Express kasutab mõningates isikuandmete töötlemise protsessides volitatud töötlejaid. Lux Express tagab, et volitatud töötlejad töötlevad isikuandmeid Lux Express juhiste kohaselt ja kooskõlas kohalduva õigusega ning rakendavad asjakohaseid turvameetmeid. Kõikide volitatud töötlejatega on sõlmitud konfidentsiaalsuskokkulepped.
3.3. Lux Express tagab, et isikuandmetega kokku puutuvad isikud on läbinud asjakohase koolituse ja saanud isikuandmete turvaliseks töötlemiseks juhendeid.
3.4. Lux Express teavitab viivitamata andmesubjekte isikuandmetega seotud rikkumisest või isikuandmete lekkest, kui rikkumise tulemusena tekib tõenäoliselt suur oht andmesubjekti õigustele ja vabadustele.

 

4. Isikuandmete liigid ja töötlemise eesmärgid

4.1. Lux Express töötleb isikuandmeid, mis on saadud otse andmesubjektilt läbi bussipiletite müügi veebileheküljel www.luxexpress.ee, läbi agentide või müügipunktides.
4.2. Lux Express töötleb alljärgnevat liiki isikuandmeid järgnevatel eesmärkidel:
4.2.1. perekonna- ja eesnimi sõiduõiguse võimaldamiseks rahvusvahelistele reisidele;
4.2.2. perekonna-, ees- ja isanimi, sugu, isikut tõendava dokumendi liik ja number ning reisija kodakondsus, sünnikuupäev, sõiduõiguse võimaldamiseks, kui reisi siht- või lähtekoht on Vene Föderatsioon;
4.2.3. kontakttelefoninumbrit, sealhulgas mobiiltelefoninumbrit küsime sõidupiletite puhul teavitamaks kui sõidugraafikus peaks esinema muudatusi;
4.2.4. e-posti aadresse küsime selleks, et kliendini toimetada veebilehel ostetud sõidupileti; e-posti aadresse küsime selleks, et registreerida kliendi poolt tehtud sõidud kliendiprogrammis; e-posti küsime ka selleks, et klientidele teavet sooduspakkumistest ning meie uudiskirja saata; lisaks sellele küsime e-posti rahuloluküsitluste läbiviimiseks, mille eesmärk on parandada meie klienditeeninduse kvaliteeti; e-posti küsime pooleli jäänud ostude meeldetuletuseks;
4.2.5. sooduspiletite puhul küsime kas inimene soovib eaka (üle 60 a), eelkooliealise laps (kuni 7 a), noore (kuni 26 a), lapse (kuni 16), puudega lapse (kuni 15 a), sügava puudega (16-aastane või vanem isik), raske või sügava nägemispuudega isiku ja tema saatja soodustust. Soodustused kehtivad nii nimeliste kui nimeta sõidupiletiga siseriiklikel reisidel. Me ei küsi ega salvesta isikute vanuseid ega puuete tõendeid oma müügisüsteemis, kuid võime küsida soodustust tõendavat dokumenti bussi sisenemisel.
4.2.6. Kõikide sõidupiletite puhul salvestame reisi alguspunkti, lõpp-punkti ja marsruudi liigi (ümberistumisteta, transiit), selleks et pakkuda klientidele nende poolt ostetud reisi;
4.2.7. IP-aadresse, et teha teile meie veebilehe kasutamine mugavamaks;
4.2.8. teavet veebilehitseja kohta (või muu programmi kohta, mille abil toimub ligipääs Lux Expressi veebileheküljele) ning ligipääsu aega kogume selleks, et meie veebilehe kasutusmugavust tõsta.
4.3. Isikuandmete muutmiseks ja töötlemiseks on ligipääs ainult Lux Express poolt volitatud isikutel.

 

5. Isikuandmete töötlemise õiguslikud alused

5.1. Lux Express töötleb isikuandmeid järgmistel õiguslikel alustel:
5.1.1. lepingu täitmiseks ja täitmise tagamiseks, vastavalt kehtivale seadusandlusele on sõidupilet oma olemuselt leping kliendi ja Lux Expressi vahel reisija veoteenuse osutamiseks;
5.1.2. seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks, rahvusvaheliste reiside puhul on meil Eesti riigipiiri seadusest tulenev kohustus küsida klientide ees- ja perekonnanime pileti vormistamisel;
5.1.3. õigustatud huvi alusel eelkõige kvaliteetsema teenuse osutamise ning äritegevuse edendamise eesmärgil. Isikuandmete töötlemisel õigustatud huvi alusel on oluline tagada proportsionaalsus Lux Expressi õigustatud huvi ja andmesubjekti õiguste vahel. Õigustatud huvi tuvastamiseks läbib Lux Express kolmeastmelise testi: huvikontroll ehk eesmärgi test, vajalikkuse test ning tasakaalutest.
5.1.4. kliendi nõusoleku alusel saadame klientidele uudiskirjasid ja sooduspakkumisi. Nõusolekut on igal ajal võimalik tagasi võtta kasutades iga uudiskirja ja sooduspakkumise jaluses olevat valikut eelistuste muutmiseks.

 

6. Kolmandad isikud, volitatud isikud ja isikuandmete piiriülene edastamine

6.1. Lux Express edastab isikuandmeid, piiratud rangelt vajalikkusega eesmärkidest lähtuvalt, edastada kolmandatele isikutele ja volitatud isikutele alljärgnevatel eesmärkidel:
6.1.1. sõidupiletite müügisüsteemi tehnilise lahenduse pakkujale ja arendajale;
6.1.2. kliendi soovi korral reisikindlustuse taotlemise vahendamiseks või kliendile piiriületuseks vajaliku viisa taotlemise vahendamiseks;
6.1.3. uudiskirja ja turundusteadete väljasaatmiseks;
6.2. Vastavalt Vene Föderatsiooni seadusandlusele edastab Lux Express Vene Föderatsiooni piiriületuseks vajalikke isikuandmeid Venemaa ühtsesse riiklikusse infosüsteemi. Lux Express kinnitab, et rakendab asjakohaseid turvameetmeid isikuandmete piiriülesele edastamisele.
6.3. Lux Express kinnitab, et edastab isikuandmeid vaid sellistele kolmandatele isikutele ja volitatud töötlejatele, kes rakendavad piisavaid turvameetmeid isikuandmete kaitse turvalisuse tagamisele.

 

7. Alaealiste isikuandmete töötlemine

7.1. Lux Express mõistab alaealiste isikuandmete töötlemise turvalisuse tagamise olulisust, mistõttu rakendab alaealiste isikuandmete töötlemisele kõiki asjakohaseid administratiivseid ja tehnoloogilisi turvameetmeid.
7.2. Võimaldame eelkooliealistele lastele (kuni 7) ja lastele (kuni 16 a) sooduspileteid, klient valib ise talle sobiva sooduspileti, me ei küsi kliendi täpset iga, kuid võime küsida soodustust tõendavat dokumenti kliendi bussi sisenemisel. Soodustus kehtib nii nimelistel kui nimeta piletitel.

 

8. Andmesubjekti õigused

8.1. Andmesubjektil on õigus teha päringuid teda puudutavate isikuandmete kohta, mida ta on Lux Expressile esitanud. Selle jaoks tuleb andmesubjektil esitada taotlus e-posti aadressile [email protected]. Andmete taotleja peab vajadusel oma isikusamasust või andmete taotlemise õigust tõendama.
8.2. Andmesubjektil on õigus isikuandmete kustutamisele, kui andmete töötlemine ei ole lepingust või seadusest tulenev kohustus.
8.3. Andmesubjektil on õigus isikuandmete piiramisele.
8.4. Teatud juhtudel, kui see on tehnoloogiliselt võimalik on andmesubjektil õigus saada isikuandmed masinloetaval kujul endaga kaasa või teisele vastutavale töötajale üle kanda.
8.5. Andmesubjektil on õigus esitada kaebus isikuandmete töötlemise kohta Andmekaitse Inspektsioonile.

 

9. Isikuandmete säilitamine

9.1. Lux Express säilitab isikuandmeid, kuni see on vajalik eesmärkide täitmiseks, milleks isikuandmeid töödeldakse.
9.2. Lux Express hävitab ja/või kustutab turvaliselt kõik isikuandmed, mille säilitamiseks eesmärk puudub või säilitustähtaeg on möödunud.
9.3. Seadusest tuleneva nõude täitmiseks säilitame andmeid vastavalt seaduses toodud säilitustähtajale, näiteks väljastatud sõidupileteid, kui raamatupidamisealgdokumente säilitame 7 aastat alates pileti väljastamisest vastavalt Eesti raamatupidamise seadusele.
9.4. Lepingu täitmiseks tuleneva kohustuse täitmiseks säilitame isikuandmeid vastavalt lepingus kokkulepitud tähtaegadele.
9.5. Kliendi nõusoleku alusel töödeldavaid isikuandmeid säilitame niikaua kuni see on vajalik eesmärkide täitmiseks, mille nõusoleku alusel isikuandmeid töödeldakse.
9.6. Lux Express säilitab muid andmeid vastavalt ettevõtte isikuandmete töötlemise registris märgitud säilitustähtaja lõpuni.

 

10. Küpsiste kasutamine

10.1. Lux Expressi veebileht www.luxexpress.eu kasutab küpsiseid, et teha isikute kasutajakogemus veebilehel mugavamaks ja kasutamine sujuvamaks.
10.2. Küpsis on väike tekstifail, mille veebilehitseja automaatselt isiku kasutatavasse seadmesse salvestab. Küpsiseid kasutame:
10.2.1. Toimimiseks vajalikud küpsiseid kasutatakse teie veebisaidi külastuse ajal oluliste funktsioonide jaoks. Nende hulka kuuluvad riigi ja kasutatava keele tuvastamine, tehingu töötlemine, kasutatava veebisaidi versiooni tuvastamine (kas mobiilne või töölaua versioon), pettuse tuvastamine ning ennetamine ja vastavuse ning veebisaidi stabiilsuse tagamine. Need küpsised on liigitatud veebilehe töös hoidmise vajaduste kohaselt.
10.2.2. Jõudlusega seotud küpsiseid koguvad teavet meie veebilehe jõudluse ja teie veebisaidi kasutamise kohta, nagu lehed, mida külastate ja seda, kas teil esineb tõrkeid, et Lux Expressil oleks lihtsam veebilehe probleeme kõrvaldada. Samuti tuvastavad need, kui palju kasutate veebilehe erinevaid osi. Tavaliselt koguvad need küpsised anonüümseid statistilisi andmeid. Kogu teave on anonüümne ja seda kasutatakse ainult selleks, et aidata meil rikastada teie kogemust meie veebisaidil, mõista teie huvisid ning mõõta turunduse tõhusust.
10.2.3. Talituslikud küpsised parandavad kasutajamugavust. See salvestab informatsiooni sinu tehtud valikute kohta. Selle abil saame sulle näidata asjakohasemat ja personaalsemat informatsiooni.
10.3. Kasutajad saavad igal ajal teha oma veebilehitseja küpsiste seadetesse muudatusi. Nende seadete muutmisega on kasutajal võimalik veebilehitseja seadistustes blokeerida küpsiste automaatne töötlemine või seadistada teavitus küpsiste kohta igakordsel sisenemisel veebilehele. Täpsem teave küpsiste käsitlemise võimaluste ja viiside kohta on saadaval lõppkasutaja poolt kasutatava veebilehitseja tarkvara kasutusjuhendis, ja www.aboutcookies.org. Küpsiste mittekasutamisel ei pruugi veebilehed korrektselt töötada ja kõik teenused ei pruugi olla kättesaadavad.

 

11. Muudatused privaatsuspoliitikas

11.1. Isikute privaatsus on Lux Expressile oluline, mistõttu Lux Express ajakohastab regulaarselt käesolevat privaatsuspoliitikat. Veebilehel avaldame alati privaatsuspoliitika kõige ajakohasema versiooni.

 

12. Kontakt

12.1. Kõikide isikuandmete töötlemist puudutavate küsimuste, murede või ettepanekutega on võimalik ühendust võtta vastutava töötlejaga järgnevatel kontaktidel: [email protected].

 

Vene Föderatsiooni territooriumil töödeldakse isiklikke andmeid kooskõlas Föderaalseadusega nr 152-ФЗ “Isiklikest andmetest.”