Kup

Zasady i warunki PINS

 

Niniejsze Warunki regulują sposób zbierania i wydawania punktów PINS przez Członka podczas podróży z firmą Lux Express Estonia AS (dalej „firma Lux Express”) i w transakcjach z innymi partnerami.

PINS.CO SIA (twórca i podmiot prowadzący program lojalnościowy PINS) oaraz firma Lux Express działają w dobrej wierze i zastrzegają sobie prawo do zmieniania lub uzupełniania niniejszych Warunków, ilekroć zmiany takie uznane zostaną za konieczne. Dostępne na tej stronie internetowej aktualne Warunki są najnowsze i obowiązujące. Niniejsze Warunki są wiążące dla wszystkich Członków.

1. Definicje
1.1. PINS.CO – PINS.CO SIA (nr w rej.: 40103273540, Kaļķu street 12, Rīga, LV-1050 Łotwa).
1.2. Program – program lojalnościowy PINS utworzony i prowadzony przez podmiot PINS.CO.
1.3. Punkty PINS – jednostki, które można zbierać w celu zakupu towarów/usług u Partnerów oraz wymieniać na towary/usługi, które oferowane są w ramach Programu.
1.4. Warunki – warunki regulujące zasady Programu i procedury, które są wiążące dla Członków Programu i Partnerów. Definicje, które nie zostały zawarte w Warunkach, interpretowane będą zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami.
1.5. Aplikacja Programu – aplikacja stworzona przez podmiot PINS.CO, znajdująca się na stronie internetowej www.pinsforme.com, przeznaczona dla Członków Programu, aby umożliwić im stworzenie własnego profilu i korzystanie z informacji o ich koncie.
1.6. Aplikacja mobilna PINS (Aplikacja PINS) – Aplikacja mobilna Programu stworzona przez podmiot PINS.CO, przeznaczona na urządzenia mobilne Członków Programu, aby umożliwić im stworzenie własnego profilu i korzystanie z informacji o ich koncie.
1.7. Członek PINS lub Członek oznacza osobę, która jest zapisana do Programu/zapisana została do Programu przez swojego prawnego przedstawiciela, zaakceptowała niniejsze Warunki i jej udział w Programie podmiotu PINS.CO został zatwierdzony.
1.8. Konto PINS lub Konto oznacza konto otwarte dla Członka PINS na podstawie jego dobrowolnie przekazanych danych osobowych w celu rejestracji zebranych i/lub wydanych punktów PINS. Konto PINS jest dostępne w profilu online Członka na www.pinsforme.com lub poprzez Aplikację mobilną PINS.
1.9. Konto zbiorowe Członków PINS lub Konto zbiorowe (dalej Konto PINS znajomi i rodzina) oznacza grupę kont utworzonych w Aplikacji Programu umożliwiającą połączenie punktów PINS z kilku Kont, zapewniając w ten sposób nowe możliwości korzystania z Punktów PINS.
1.10. Numer członkowski PINS – numer widniejący na Karcie to niepowtarzalny numer identyfikacyjny Członka, który połączony jest z Kontem.
1.11. Partner oznacza partnera podmiotu PINS.CO, który zawarł umowę na zbieranie i/lub wydawanie Punktów PINS z podmiotem PINS.CO lub innym przedsiębiorstwem, które upoważnione jest do zawierania takich umów w imieniu podmiotu PINS.CO.
1.12. Karta oznacza Kartę członkowską Programu z Numerem członkowskim. Są cztery rodzaje kart:
1.12.1. Karta spersonalizowana – Karta PINS z Numerem członkowskim w Programie, imieniem i nazwiskiem posiadacza Karty i Poziomem członkostwa w Programie (opcjonalnie);
1.12.2. Karta niespersonalizowana – Karta PINS z Numerem członkowskim w Programie;
1.12.3. Karta tymczasowa – papierowa Karta wydrukowana z profilu online Członka PINS, dostępna poprzez Aplikację mobilną PINS lub dołączona do formularza zgłoszeniowego. Karta tymczasowa musi zawierać czytelny Numer członkowski PINS.
1.12.4. Karta cyfrowa – Karta PINS z Numerem członkowskim w Programie oraz imieniem i nazwiskiem posiadacza w Aplikacji mobilnej PINS.
1.13. Formularz zgłoszeniowy – formularz zgłoszeniowy online wypełniany na www.pinsforme.com, w Aplikacji mobilnej PINS lub na www.luxexpress.eu, papierowy formularz zgłoszeniowy lub chęć udziału w Programie wyrażona w jakiejkolwiek innej formie i zarejestrowana w Aplikacji Programu.

Lux Express
1.14. Lux Express Estonia AS – (nr w rej.: 10092807, Lastekodu 46, Tallinn, 10144 Estonia).
1.15. Poziom członkostwa – poziom statusu Członka w Programie (tj. Poziom podstawowy, Poziom 1, Poziom 2 lub Poziom VIP), który określany jest na podstawie odbytych podróży (za wyjątkiem E-voucherów Lux Express oraz biletów o wartości 0 EUR) w ciągu jednego roku lub od momentu przejścia na dany poziom, i który zapewnia dodatkowe korzyści.
1.16. E-voucher Lux Express – voucher (kupon) upoważniający do otrzymania darmowego biletu autokarowego – nabywa się go w ramach Programu PINS.
1.17. Bilet na przejazd – oficjalna umowa zawarta między Pasażerem a Przewoźnikiem.
1.18. Bilet na przejazd w ramach akcji – oficjalna umowa zawarta między Pasażerem a Przewoźnikiem; jego zakup dokonywany jest po specjalnej cenie (Program PINS i niektóre zniżki grupowe nie mają zastosowania, np. dla młodzieży itd.).
1.19. Podróże – wirtualne podróże, które zliczane są zgodnie z liczbą rzeczywiście odbytych podróży z firmą Lux Express.

2. Kryteria kwalifikacji członkowskiej
2.1. Imię, nazwisko – imię i nazwisko podane we wniosku muszą być zgodne z danymi na dokumentach tożsamości (paszport, prawo jazdy, dowód osobisty).
2.2. Wiek – każda osoba fizyczna, która osiągnęła wiek 2 lat, może zostać Członkiem PINS. Osoby, które nie ponoszą odpowiedzialności prawnej zgodnie z krajem obywatelstwa, reprezentowane są w Programie przez ich rodziców, opiekunów prawnych, kuratorów lub jakąkolwiek inną osobę, która jest uprawniona do reprezentowania danej Osoby.
2.3. Adres – adres podany przez Członka w Formularzu zgłoszeniowym do wysłania Karty spersonalizowanej lub innej korespondencji związanej z Programem.

3. Rozpoczęcie członkostwa
3.1. Członkami mogą zostać wyłącznie osoby, które wypełniły Formularz zgłoszeniowy.
3.2. Stosowanie i korzystanie z korzyści Programu jest jednoznaczne z akceptacją przez Członka niniejszych Warunków oraz ich przyszłych zmian. Aktualna wersja Ogólnych warunków dostępna jest na stronie internetowej Programu PINS: www.pinsforme.com.
3.3. Zgłoszenie do Programu może zostać złożone tylko raz, co dotyczy też otrzymania potwierdzenia członkostwa.
3.4. Podmiot PINS.CO ma prawo do odrzucenia zgłoszenia do Programu bez podania przyczyny.
3.5. Wydana Karta może być używana wyłącznie przez Członka lub prawnego przedstawiciela Członka, przy czym członkostwo jest nieprzenoszalne.
3.6. Podmiot PINS.CO zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania statusu Członka, takiego jak status Executive lub VIP, oraz jednostronnego odebrania obecnego statusu bez uprzedniego doręczenia Członkowi ostrzeżenia.

Lux Express
3.7. Istnieją trzy możliwości dołączenia do programu lojalnościowego Lux Express PINS: poprzez stronę internetową firmy Lux Express, w biurach obsługi klienta grupy Lux Express lub poprzez aplikację mobilną PINS.
3.8. Stosowanie i korzystanie z korzyści Programu jest jednoznaczne z akceptacją przez Członka niniejszych Warunków oraz ich przyszłych zmian. Aktualna wersja Warunków programu Lux Express PINS dostępna jest na stronie internetowej Programu PINS (www.pinsforme.com) w sekcji Lux Express oraz na stronie firmy Lux Express (www.luxexpress.eu).
3.9. Zarówno dołączenie do programu, jak i uczestnictwo w nim jest całkowicie bezpłatne.

4. Konto PINS
4.1. Na dowód przypisania Członkowi Konta PINS i przyznania prawa do zbierania punktów PINS Członek otrzyma Konto członkowskie. Członek ograniczony jest do jednego Konta PINS i jednej Karty, chyba że w niniejszych Warunkach wyraźnie określono inaczej.
4.2. Jeżeli zgłoszenie udziału nastąpi poprzez wypełnienie formularza wstępnej rejestracji w Aplikacji mobilnej PINS, konto zostanie utworzone dopiero po dokonaniu pełnej rejestracji poprzez Aplikację mobilną.
4.3. Jeżeli udział zgłaszany jest poprzez wypełnienie papierowego formularza, Konto zostanie utworzone w ciągu 3 tygodni.
4.4. Jeżeli Członek posiada więcej niż jedno Konto PINS, podmiot PINS.CO zastrzega sobie prawo do zamknięcia bez uprzedzenia wszystkich Kont bez Punktów PINS.
4.5. Jeżeli Członek posiada kilka Kont, którym przyznano Punkty PINS, Punkty PINS zostaną przeniesione na Konto wskazane przez Członka, które to Konto stanie się stałym Kontem Członka.
4.6. Konto przypisane jest do unikalnego adresu e-mail podanego przez Członka, który może zostać zarejestrowany w Aplikacji Programu tylko do jednego Konta.
4.7. Zebrane Punkty PINS można sprawdzać w Aplikacji Programu lub Aplikacji mobilnej, używając informacji z profilu internetowego Członka (wpisując adres e-mail i hasło użyte podczas rejestracji w Programie PINS). Jeżeli Członek znajdzie jakiekolwiek błędy w wyciągu z konta, zobowiązany jest poinformować o tym obsługę Członków Programu PINS (numery telefonów: +371 67 280 280 na Łotwie, +372 630 6660 w Estonii, +370 700 55 665 na Litwie, +358 (0)207 64 94 24 w Finlandii, +7 495 2585405 w Rosji; www.pinsforme.com) w terminie jednego miesiąca od daty zakupu, chyba że uzgodniono inaczej. Po tym okresie uznaje się, iż Członek zatwierdził bieżące saldo Konta, a dane nie muszą zostać poprawione.

5. Konto PINS znajomi i rodzina
5.1. Aplikacja Programu PINS umożliwia połączenie kilku kont w grupę. Utworzenie Konta PINS znajomi i rodzina oraz dodawanie nowych Członków odbywa się na po przejściu ze strony głównej PINS www.pinsforme.com do sekcji My Account [Moje konto].
5.2. W ramach jednego Konta PINS znajomi i rodzina można połączyć maksymalnie 8 (osiem) Kont. Każdy posiadacz Konta może być częścią tylko jednego Konta PINS znajomi i rodzina.
5.3. Członek, który utworzył Konto PINS znajomi i rodzina, zostaje jego administratorem i ma prawo dodawać innych posiadaczy Kont do utworzonego przez siebie Konta PINS znajomi i rodzina.
5.4. Tworząc Konto PINS znajomi i rodzina, jego administrator bierze odpowiedzialność za wszelkie działania zachodzące w obrębie Konta, w tym działania wykonywane przez innych Członków grupy.
5.5. Administrator Konta PINS znajomi i rodzina ma prawo do wydawania Punktów PINS z wszystkich Kont w ramach grupy. Pozostali Członkowie Konta PINS znajomi i rodzina mogą jedynie wydawać Punkty PINS znajdujące się na ich odpowiednich Kontach. Administrator Konta PINS znajomi i rodzina ma prawo zezwolić dowolnemu Członkowi grupy na wydawanie Punktów PINS z Konta PINS znajomi i rodzina.
5.6. Aby wykluczyć Konto z Konta PINS znajomi i rodzina, administrator grupy musi skontaktować się z obsługą Członków Programu PINS.
5.7. Po opuszczeniu Konta zbiorowego Konto Członka zachowuje wszystkie zebrane Punkty PINS, które nie zostały jeszcze wydane z jego odpowiedniego Konta w chwili opuszczenia.
5.8. Wyrażając zgodę na dołączenie do grupy, posiadacz Konta potwierdza, że zgadza się przestrzegać zasad administracyjnych określonych w pkt 4.7. niniejszych Warunków.
5.9. Łączenie Podróży i Poziomów członkostwa nie jest możliwe.

6. Karty PINS
6.1. Po zgłoszeniu się do Programu za pośrednictwem jednego z Partnerów Członek może otrzymać Kartę niespersonalizowaną. Aby Członek został zarejestrowany w Programie, musi utworzyć profil online na www.pinsforme.com wkrótce po otrzymaniu Karty lub wypełnić Formularz zgłoszeniowy dołączony do Karty.
6.2. Po zgłoszeniu się do Programu za pośrednictwem Aplikacji mobilnej Członek zostanie zweryfikowany poprzez wiadomość SMS i otrzyma Kartę cyfrową w Aplikacji mobilnej. Karta spersonalizowana zostanie wysłana po ukończeniu rejestracji w Programie PINS.
6.3. Po wypełnieniu papierowego Formularza zgłoszeniowego z załączoną Kartą tymczasową oraz po otrzymaniu linku aktywacyjnego na adres e-mail i kliknięciu go (potwierdzeniu przez Członka swoich informacji profilowych) lub zgłoszeniu się do Programu online na adres Członka wysłana zostanie Karta spersonalizowana PINS.
6.4. Karta stanowi własność podmiotu PINS.CO i należy ją zwrócić na jego żądanie.

Lux Express
6.5. Po dołączeniu za pośrednictwem strony internetowej firmy Lux Express Członek otrzyma Kartę spersonalizowaną w ciągu 3 tygodni. Do czasu otrzymania karty możliwe jest wydrukowanie i posługiwanie się Kartą tymczasową PINS.
6.6. Po rejestracji online Konto zostanie aktywowane, a karta będzie ważna. Wysłana zostanie wiadomość e-mail zawierająca odnośnik do potwierdzenia, po kliknięciu którego Karta zostanie aktywowana i będzie można otrzymywać zniżki i punkty PINS.
6.7. Dołączając za pośrednictwem biura obsługi klienta grupy Lux Express, Członek otrzyma Kartę niespersonalizowaną, której będzie mógł od razu używać do kupowania biletów i zbierania punktów PINS.
6.8. Wszyscy nowi Członkowie programu lojalnościowego Lux Express PINS, którzy zapiszą się za pośrednictwem biura obsługi klienta grupy Lux Express lub poprzez stronę internetową firmy Lux Express, otrzymają 10 wirtualnych podróży jako prezent, z 12-miesięcznym okresem ważności. Podarunek w postaci 10 wirtualnych podróży gwarantuje Członkowi pierwszy Poziom członkostwa ze zniżką 15%.
6.9. Możliwe jest dołączenie do programu lojalnościowego PINS za pośrednictwem innych partnerów PINS. Aby dołączyć do programu lojalnościowego Lux Express PINS, konieczne jest odbycie jednej podróży. Po odbyciu pierwszej podróży z firmą Lux Express Członek otrzyma 10 wirtualnych podróży, Poziom 1 i zniżkę 15%. Takie same zasady obowiązują w przypadku rejestracji poprzez Aplikację mobilną PINS lub na stronie internetowej PINS.

7. Zniżki w ramach programu lojalnościowego Lux Express PINS w zależności od poziomu:
7.1. Poziom podstawowy (0–10 podróży) nie daje zniżki na żadnej z tras firmy Lux Express.
7.2. Poziom 1 (11–25 podróży) daje zniżkę w wysokości 15% na wszystkich trasach firmy Lux Express.
7.3. Poziom 2 (26–40 podróży) daje zniżkę w wysokości 30% na wszystkich trasach firmy Lux Express.
7.4. Poziom VIP (ponad 40 podróży) daje zniżkę w wysokości 40% na wszystkich trasach firmy Lux Express.
7.5. Zniżki obowiązują wyłącznie w przypadku pełnej ceny biletu.
7.6. Zniżka PINS ma zastosowanie tylko w przypadku zakupu biletu w ramach przedsprzedaży. Nie ma ona zastosowania w przypadku zakupu Biletu na przejazd w autokarze.
7.7. Zniżka PINS nie ma zastosowania w przypadku Biletów na przejazd w ramach akcji, jednakże bilety nadal zaliczane są do puli podróży Członka i uwzględniane przy określaniu Poziomu członkostwa, a Punkty PINS za podróż są nadal gromadzone według ceny Biletu na przejazd w ramach akcji.

8. Ważność zniżek w ramach programu lojalnościowego Lux Express PINS
8.1 Okres ważności 10 wirtualnych podróży wynosi 12 miesięcy.
8.2. Poziom członkostwa ważny jest przez 12 miesięcy od przejścia na dany poziom. W przypadku niewystarczającej liczby odbytych podróży Poziom członkostwa zostanie obniżony o jeden stopień. Historia podróży Członka oraz data wygaśnięcia dostępne są na stronie: www.pinsforme.com.

9. Używanie Karty PINS w ramach usług firmy Lux Express
9.1 Członek ograniczony jest do jednego Konta PINS i jednej Karty PINS. Na przykład: jeżeli Poziom członkostwa i zniżka wygasły, niedozwolone jest wyrobienie nowej Karty PINS i założenie nowego konta w celu otrzymania zniżki lub z jakiegokolwiek innego powodu.
9.2. Karta PINS jest kartą indywidualną. Karta może być używana wyłącznie przez Członka, któremu została wydana. Członek może kupić Bilet na przejazd wyłącznie dla siebie. Karty PINS ani Konta nie można udostępniać do użytku innym osobom.
9.3. Członek programu PINS ma prawo kupić maksymalnie dwa Bilety na przejazd w celu zarezerwowania dla siebie dwóch miejsc.
9.4. Kierowcy i specjaliści ds. obsługi klienta firmy Lux Express mają prawo poprosić Członka o okazanie posiadanej Karty PINS w momencie wsiadania do autokaru i sprawdzić, czy imię i nazwisko zgadzają się z tymi na bilecie.
9.5. W przypadku odkrycia nadużycia Karty PINS Członek będzie musiał pokryć różnicę między pełną ceną a obniżoną ceną, a ponadto za podróż nie zostaną przyznane Punkty PINS ani Podróże.
9.6. Kont PINS nie można łączyć, a Członek nie może przekazywać Podróży na inne konto. Używając Konta PINS znajomi i przyjaciele, możliwe jest zbieranie punktów PINS przez każdego z Członków, które mogą zostać dodane i następnie wykorzystane przez wszystkich Członków. W takim przypadku łączenie Podróży i Poziomów członkostwa nie jest możliwe.
9.7. Kupienie więcej niż jednego Biletu na przejazd, np. rezerwacja dwóch miejsc dla siebie, nie będzie wiązało się z dodaniem do konta Członka dwóch Podróży, aczkolwiek przyznana zostanie podwójna liczba Punktów PINS.
9.8. Jeżeli Członek kupi Bilet na przejazd w autokarze, przyznane zostaną mu zarówno Podróże, jak i Punkty PINS. Zniżka PINS nie ma zastosowania.
9.9. Przy zakupie Biletu na przejazd w biurze obsługi klienta firmy Lux Express Członek zobowiązany jest okazać Kartę PINS, pokazać Aplikację mobilną PINS lub podać numer Karty.
9.10. Jeżeli Członek kupił bilet na trasy krajowe na terytorium Estonii z użyciem swojej Karty PINS, wejście do autokaru możliwe będzie wyłącznie za okazaniem Karty PINS.

10. Gromadzenie Punktów PINS
10.1. Aby zbierać Punkty PINS podczas korzystania z usług lub kupowania towarów, Członek musi podać swój Numer członkowski PINS i/lub Karty PINS lub dowolnej innej Karty, która uprawnia go do zbierania Punktów PINS. Jeżeli Punkty PINS nie zostaną automatycznie dopisane do Konta Członka, Członek może ubiegać się o przyznanie brakujących Punktów PINS, korzystając ze swojego profilu online lub kontaktując się z obsługą Członków Programu PINS. W przypadku nieokazania Karty lub niepodania Numeru członkowskiego przywileje nie będą miały zastosowania.
10.2. Po dokonaniu zakupów w sklepach Partnerów za pomocą dowolnej karty płatniczej PINS Punkty PINS zebrane zostaną dla obu transakcji.
10.3. Partner jest odpowiedzialny za oferty i przywileje Partnerów, w którym to przypadku oferty i korzyści mogą podlegać warunkom konkretnego Partnera.
10.4. Żadne Punkty PINS nie zostaną przyznane za takie towary/usługi, w stosunku do których dokumenty potwierdzające (bilety, kupony biletów lotniczych) wskazują jedno z poniższych:
10.4.1. Niewykorzystanie produktu lub usługi.
10.4.2. Ich koszt został zwrócony lub zrekompensowany w formie gotówkowej.
10.4.3. Upłynięcie terminu ich ważności.
10.4.4. Uzyskanie ich w nielegalny sposób.
10.4.5. Odkrycie nadużycia Karty PINS (np. bilety zostały zakupione na osobę, do której Karta nie należy – wyłącznie w przypadku firmy Lux Express).
10.5. Niektórzy Partnerzy mogą nie umożliwiać zbierania Punktów PINS na podstawie Karty tymczasowej lub cyfrowej. Liczba punktów PINS przypisywanych do Konta zależy od warunków obowiązujących w chwili skorzystania z Usługi partnera lub dokonania zakupu. W przypadku wszystkich uprawniających do zbierania Punktów PINS usług Partnerów Punkty PINS Członka otrzymane w okresie między zgłoszeniem się do Programu a rejestracją Konta PINS będą zapisywane zgodnie z niniejszymi Warunkami.
10.6. O ile nie uzgodniono inaczej, korzystanie z usług lub przywilejów innego programu lojalnościowego oznacza, że Członkowi nie będą przyznawane Punkty PINS.
10.7. Partner obliczy, a podmiot PINS.CO dopisze zebrane Punkty PINS do Konta Członka. Wspomniane Punkty PINS można wydawać na przewidziane sposoby zgodnie z postanowieniami Warunków lub innych materiałów informacyjnych dotyczących Programu PINS. Punktów otrzymanych w ramach innych programów nie można używać do otrzymywania przywilejów i usług w Programie PINS, chyba że uzgodniono inaczej.
10.8. Wszystkie inne sposoby zbierania Punktów PINS, o których nie wspomniano w niniejszych Warunkach, publikowane będą oddzielnie w materiałach informacyjnych na temat Programu PINS.
10.9. Naliczanie Punktów PINS w ramach programu lojalnościowego Lux Express PINS:
10.9.1. Zbieranie Punktów PINS możliwe jest na wszystkich trasach firmy Lux Express, a ich naliczanie bazuje na cenach biletów. Każde wydane 1 EUR = 2 Punkty PINS, 4,50 PLN = 2 Punkty PINS, 2,20 BYN = 2 Punkty PINS, 65 RUB = 2 Punkty PINS.
10.9.2. Po odbyciu podróży Punkty PINS zostaną przypisane do konta Członka w ciągu 7 dni.
10.9.3. Punkty PINS mogą być zbierane na wszystkich trasach firmy Lux Express na dwa różne sposoby:
10.9.3.1. Przy zakupie biletu ze zniżką w ramach akcji Punkty PINS naliczone zostaną od ceny w ramach akcji. Zniżka PINS nie obowiązuje dodatkowo w przypadku biletów w ramach akcji.
10.9.3.2 Przy zakupie biletu po pełnej cenie Punkty PINS naliczone zostaną od pełnej ceny, a nie od ceny ze Zniżką członkowską.
10.9.4. Jeżeli przy zakupie Biletu na podróż nie podano numeru Karty PINS, istnieje możliwość złożenia wniosku o przyznanie nieodebranych Punktów PINS i Podróży. Podczas akcji na bonusowe Punkty PINS (dwu-, trzykrotna liczba punktów PINS itd.) wnioski o przyznanie nieodebranych Punktów traktowane są jak wnioski o przyznanie normalnej liczby Punktów, tj. 1 EUR - 2 punkty PINS.

11. Wymiana Punktów PINS
11.1. Zebrane Punkty PINS mogą zostać wydane bezpośrednio po osiągnięciu wymaganej liczby na Koncie Członka w celu zakupu określonych produktów/usług.
11.2. Program umożliwia wydawanie zebranych Punktów PINS w sklepie internetowym: spend.pinsforme.com. Dokonując zakupu, Członek potwierdza, że wcześniej przeczytał i nie ma zastrzeżeń do warunków sklepu internetowego.
11.3. Dostępność produktów/usług może zależeć od ich dostępności w magazynie Partnera lub innych warunków Partnera. Produktów/Usług nie można łączyć z żadnymi innymi ofertami lub ofertami specjalnymi, chyba że wskazano inaczej. Dodatkowe informacje o dostępności produktów/usług i specjalnych warunkach dostępne są na stronie internetowej sklepu PINS Rewards Shop spend.pinsforme.com lub u odpowiedniego Partnera.
11.4. Po dokonaniu zakupu produktu/usługi dokumenty potwierdzające (potwierdzenie przyznania i/lub inne potwierdzenia zakupu) wysłane zostaną na podany przez Członka adres. Dokumenty zostaną sporządzone w formie elektronicznej. Informacje o polityce zwrotów i cenach usług dostępne są w różnych materiałach informacyjnych Programu PINS i/lub u Partnerów. Wszelkie pytania dotyczące tego tematu można również zadawać obsłudze Członków Programu PINS.
11.5. Jeżeli Członek pragnie zwrócić produkt otrzymany w zamian za zebrane Punkty PINS i jest w stanie przedstawić dokumenty potwierdzające, wypłacona zostanie mu wyłącznie kwota odpowiadająca wartości produktu określonej w dokumentach potwierdzających. Zabrane Punkty PINS nie zostaną usunięte, lecz dopisane z powrotem do Konta Członka. Jeżeli zakupu dokonano z Konta zbiorowego, Punkty PINS zwracane są na Konto, z którego dokonano zakupu.

12. E-voucher Lux Express
12.1 E-vouchery Lux Express można wymieniać na Bilety na przejazd na stronie internetowej firmy Lux Express. Numer vouchera należy wpisać w polu kodu akcji.
12.2. Wymienianie E-voucherów na bilety nie jest traktowane jak zwykły zakup biletu. Przy wymianie przez Członka E-vouchera na Bilet na przejazd firmy Lux Express punkty PINS ani Podróże nie zostaną przypisane do jego Konta.
12.3. Zasady E-voucherów Lux Express:
12.3.1. Po zamówieniu E-voucher/-y można pobrać ze sklepu PINS Rewards Shop z sekcji “My Account” [Moje konto] -> “My Transactions” [Moje transakcje] (wymagane logowanie).
12.3.2. E-Voucher jest ważny 6 miesięcy od daty zakupu, data ważności jest podana na voucherze.
12.3.3. Okres podróży wynosi 6 miesięcy począwszy od daty wymiany E-vouchera na bilet.
12.3.4. E-voucher nie zawiera wizy ani ubezpieczenia podróżnego, które mogą być wymagane do odbycia podróży.
12.3.5. Po upływie daty ważności E-voucher nie zostanie odnowiony.
12.3.6. E-vouchery i otrzymane za nie bilety można wykorzystać tylko raz i nie ma możliwości wprowadzania w nich zmian.
12.3.7. E-voucher nie upoważnia do podróży w strefie Lounge.

13. Korzyści na poziomie VIP w ramach programu lojalnościowego Lux Express PINS:
13.1. Zniżka w wysokości 40% na wszystkie trasy firmy Lux Express, zarówno międzynarodowe, jak i na terytorium Estonii.
13.2. Darmowa, spersonalizowana etykieta bagażu. Etykieta bagażu zostanie wysłana pocztą w ciągu jednego miesiąca od daty przejścia na poziom.
13.3. Darmowa woda i słuchawki podczas wszystkich podróży z firmą Lux Express.
13.4. Darmowa poduszka i koc podczas podróży z firmą Lux Express dłuższych niż 5 godzin.
13.5. Klienci na poziomie VIP posiadający Kartę PINS mogą kupić Bilet na przejazd w biurach obsługi klienta grupy Lux Express bez jakiejkolwiek opłaty za obsługę.
13.6. W przypadku klientów na poziomie VIP posiadających Kartę PINS Przewoźnik zwraca 100% kosztu biletu do chwili odjazdu. Należna opłata za obsługę: 1 EUR / 70 RUB / 5 PLN / 315 HUF / 27 CZK.
13.7. W przypadku klientów na poziomie VIP posiadających Kartę PINS istnieje możliwość dokonywania zmian w Biletach na przejazdy na trasach międzynarodowych do chwili odjazdu bez jakiejkolwiek opłaty za obsługę. Nadal należy jednak pokryć różnicę cen.
13.8. Bilety na przejazd kupione po cenie w ramach akcji nie podlegają zwrotowi. Zasady akcji są takie same, jak w przypadku innych klientów firmy Lux Express.

14. Okres ważności Punktów PINS
14.1 Punkty PINS są ważne przez 3 lata począwszy od pierwszego dnia naliczenia (dzień zakupu produktu/usługi), chyba że uzgodniono inaczej.

15. Podatki, dopłaty i opłaty za usługi
15.1. Członek jest odpowiedzialny za pokrycie wszystkich dodatkowych kosztów, takich jak podatki (np. opłaty lotniskowe, opłaty związane z bezpieczeństwem, opłaty za dostawę), dodatkowe opłaty (np. ubezpieczenie) i opłaty za usługi (np. opłata za zmianę rezerwacji), obowiązujących w przypadku zakupów produktów/usług Partnera z użyciem Punktów PINS.

16. Naruszenie warunków, zakończenie członkostwa, aktualizacje programu
16.1. Członek ma prawo zakończyć członkostwo w Programie w dowolnym momencie, informując o tym podmiot PINS.CO na piśmie. W takim przypadku za zebrane Punkty PINS nie wypłaca się pieniędzy ani żadnej innej rekompensaty, przy czym nie podlegają one przeniesieniu.
16.2. Podmiot PINS.CO może zakończyć udział Członka w Programie w przypadku nierozwiązania następujących problemów po otrzymaniu wcześniejszego ostrzeżenia:
16.2.1. Niedokładne dane osobowe.
16.2.2. Szkody wyrządzone podmiotowi PINS.CO i/lub Partnerom podmiotu PINS.CO i/lub ich pracownikom lub innym Członkom Programu, spowodowane działaniami lub zaniechaniami Członka.
16.3. W wyżej wymienionych przypadkach podmiot PINS.CO zastrzega sobie prawo do zamrożenia Konta Członka.
16.4. Po zakończeniu przez podmiot PINS.CO udziału Członka w Programie nie ma możliwości wznowienia go.
16.5. Niniejsze Warunki pozostają ważne jako warunki członkostwa Członka do chwili zakończenia członkostwa w Programie.
16.6. Jeżeli Partner zakończy współpracę z podmiotem PINS.CO, Punkty PINS zgromadzone za pośrednictwem tego Partnera pozostaną na Koncie Członka aż do ich wygaśnięcia.
16.7. Podmiot PINS.CO zastrzega sobie prawo do anulowania Programu w dowolnym momencie lub zastąpienia go innym programem.

17. Ochrona danych
17.1. Podmiot PINS.CO (Administrator danych) przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i innymi przepisami obowiązującymi na terytorium Republiki Łotewskiej.
17.2. Podmiot PINS.CO zastrzega sobie prawo do wykorzystywania danych podanych przez Członka i informacji o zakupach zarejestrowanych w systemie do następujących celów zaakceptowanych przez Członka:
17.2.1. Identyfikacja Członka.
17.2.2. Przygotowywanie statystyk dotyczących Programu.
17.2.3. Informowanie Członka Programu o działaniach, ofertach i nowościach w zakresie dozwolonym przez Członka.
17.2.4. Informowanie Członka o saldzie jego Konta PINS.
17.2.5. Informowanie Członka o ofertach osób trzecich w zakresie dozwolonym przez Członka podczas rejestracji w Programie lub w inny sposób ustalony z Członkiem.
17.3. Członek, który przyciągnie nowych członków do Programu, zapewni przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych lub innymi przepisami obowiązującymi w Republice Łotewskiej. Członek nie otrzyma wynagrodzenia za wspomniane przyciągnięcie nowych członków, chyba że wyraźnie to uzgodniono.
17.4. Dane przekazane przez Członków będą przetwarzane i przechowywane na terytorium Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki lub innych krajów, w którym to przypadku Członek może otrzymać osobne zawiadomienie.

18. Postanowienia różne
18.1. Członek zobowiązany jest używać i przechowywać Kartę z zachowaniem ostrożności. Członek będzie starał się chronić Kartę przed wysoką temperaturą, zjawiskami elektromagnetycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi.
18.2. Jeżeli Karta zostanie utracona, skradziona, zniszczona lub użyta przez inną osobę bez zgody Członka (lub jeżeli Konto Członka jest używane przez inna osobę), Członek niezwłocznie poinformuje obsługę klienta Programu PINS. Członek będzie odpowiedzialny za wszelkie próby użycia Karty lub informacji konta do momentu poinformowania obsługi Członków Programu PINS. Nowa Karta zostanie wydana bezpłatnie.
18.3. Podmiot PINS.CO działa w dobrej wierze i zastrzega sobie prawo do zmieniania lub uzupełniania niniejszych Warunków, produktów/usług, ilości produktów/usług lub procedur w zakresie Programu PINS określonych w jakichkolwiek innych dokumentach, ilekroć zmiany takie uznane zostaną za konieczne. Takie zmiany lub uzupełnienia uważa się za zatwierdzone, jeżeli Członek w dalszym ciągu uczestniczy w Programie lub jeżeli nie złożono na piśmie żadnych zastrzeżeń w terminie jednego miesiąca od publikacji Warunków. Jeżeli Członek nie wyraża zgody na zmiany w Programie, może anulować swoje członkostwo zgodnie z art. 16.1 niniejszych Warunków.

19. Prawo właściwe i właściwość sądów
19.1. Ważność, struktura i wykonanie niniejszych Warunków regulowane są przez prawo Republiki Łotewskiej, a sądami właściwymi są sądy łotewskie.
19.2. Jeżeli którykolwiek z powyższych warunków jest w całości lub w części nieważny w świetle prawa, nie wpłynie to na ważność pozostałych warunków.
19.3. W przypadku możliwości różnej interpretacji niniejszych Warunków  w różnych językach wersja w języku angielskim będzie nadrzędna.