luxexpress, site logo

Regulamin sprzedaży biletów

Regulamin sprzedaży biletów obowiązuje od 06.04.2023 r.

1. DEFINICJE

1.1. Poprzez zakup i rezerwację usługi przewozu osób (dalej „Bilet na przejazd”) Klient (dalej „Pasażer’) zawiera umowę przewozu (dalej „Podróż” lub „Wyjazd”) z dostawcą usług przewozu AS LUX EXPRESS ESTONIA, SIA LUX EXPRESS LATVIA, UAB LUX EXPRESS LITHUANIA, AO „EUROLINES” (АО „ЕВРОЛАЙНС”), TUE LUX EXPRESS LINES (TУП ЛЮКС ЭКСПРЕСС ЛАЙНС), LUX EXPRESS POLSKA SP. Z O.O, LUX EXPRESS FINLAND OY (dalej „Grupa Lux Express” lub „Przewoźnik”).
1.2. Oryginalny Bilet na przejazd jest umową zawartą pomiędzy Pasażerem a Przewoźnikiem przed dokonaniem jakichkolwiek zmian w Bilecie na przejazd.
1.3. Pierwotny dzień rozpoczęcia Podróży to dzień uzgodniony pomiędzy Pasażerem a Przewoźnikiem i wskazany na oryginalnym bilecie na przejazd.
1.4. Autoryzowany dystrybutor (zwany dalej „Pośrednikiem”) – osoba prawna lub osoba samozatrudniona, która jest upoważniona przez Przewoźnika do sprzedaży, zmiany i zwrotu biletów zgodnie z obowiązującymi zasadami sprzedaży biletów Lux Express.
1.5. Podróż łączona to podróż, która wymaga od Pasażerów przesiadki z jednego autokaru do drugiego na wybranym przystanku (wymienionym na bilecie) w drodze do miejsca docelowego. Podróż łączona ma jeden numer biletu i określone numery QR.
1.6. Podróż w obie strony to podróż z jednego miasta do drugiego i z powrotem do miejsca rozpoczęcia podróży. Podróż w obie strony ma jeden numer biletu i określone numery QR.
1.7. Voucher jest dokumentem elektronicznym potwierdzającym zobowiązanie Przewoźnika do świadczenia na rzecz okaziciela vouchera usług przewozu do wartości nominalnej vouchera. Voucher może zostać wykorzystany do opłacenia przyszłych przejazdów w całości lub w części.
1.8. Bilet w klasie ekonomicznej – bilet z ceną promocyjną zakupiony w ramach promocji. Biletów w klasie ekonomicznej nie można zwrócić, a numer miejsca jest przydzielany automatycznie. Bilet w klasie ekonomicznej można zmienić na więcej niż 1 godzinę przed planowanym odjazdem, dopłacając różnicę w cenie między biletem w klasie ekonomicznej a nowym biletem na przejazd.
1.9. Klasa Standard – bilet normalny Można go zwrócić lub zmienić do 1 godziny przed planowanym odjazdem, można wybrać numer miejsca bez dodatkowych opłat.
1.10. Klasa Komfort – bilet normalny na miejsce Relax. Bilet klasy Komfort można zwrócić lub zmienić. Bilet można zwrócić i zmienić do 1 godziny przed odjazdem.

2. BILETY NA PRZEJAZD

2.1. Bilet na przejazd daje Pasażerowi prawo do korzystania ze środka transportu z zapewnieniem miejsca siedzącego oraz produktów i usług z nim związanych wyłącznie podczas Podróży oznaczonej na bilecie na przejazd i zgodnie z uzgodnionymi warunkami.
2.2. Pasażer musi poświadczyć prawo do podróży podczas wejścia do pojazdu. W tym celu Pasażer musi przedstawić:
2.2.1. na estońskich połączeniach krajowych:
2.2.1.1. ważny wydrukowany lub internetowy bilet na przejazd;
2.2.2. na międzynarodowych trasach Lux Express;
2.2.2.1. ważny dokument podróżny (paszport/dowód tożsamości);
2.2.2.2. ważne dokumenty wymagane do przekroczenia granic państwowych i wjazdu do kraju docelowego;
2.2.2.3. inne dokumenty zgodne z przepisami międzynarodowymi i prawem kraju docelowego, wymagane do wjazdu do kraju docelowego.
2.3. Pasażer musi przedstawić dowód na prawo do wybranej zniżki, jeśli bilet na przejazd został zakupiony po obniżonej cenie. W przeciwnym razie należy uiścić różnicę w cenie między właściwą ceną ulgową/pełną ceną a ceną zakupionego biletu ulgowego.
2.3.1. Nie ma możliwości zakupu biletu lub zapłaty różnicy w cenie w autokarach z rosyjskimi tablicami rejestracyjnymi lub na terytorium Federacji Rosyjskiej, a także na wyjazdach, podczas których przewoźnikiem jest AO „EUROLINES”, TUE LUX EXPRESS LINES. W takim przypadku aktualizacja biletu jest możliwa tylko za pośrednictwem telefonu obsługi klienta Lux Express. Opłata serwisowa może zostać doliczona do ceny biletu na przejazd.
2.4. Na trasach międzynarodowych i krajowych w Polsce dozwolone są wyłącznie indywidualne bilety na przejazd, które mogą być wykorzystane wyłącznie przez osobę na nich wymienioną.
2.5. Płacąc za bilet na przejazd, Pasażer potwierdza również, że zapoznał się z regulaminem sprzedaży biletów, przewozu osób i bagażu Przewoźnika, który jest dostępny we wszystkich Biurach Obsługi Klienta Lux Express, u wszystkich przedstawicieli handlowych pełnomocników, na stronie głównej www.luxexpress.eu oraz w sklepie internetowym podczas potwierdzania zakupu biletu na przejazd.
2.6. Płacąc za bilet na przejazd, Pasażer potwierdza również, że podał Przewoźnikowi adres e-mail i/lub numer telefonu w celu uzyskania odpowiednich informacji dotyczących podróży.
2.7. Lux Express prowadzi sprzedaż biletów na przejazd swoich partnerów w oparciu o obowiązujące zasady sprzedaży biletów i w tym przypadku sam działa jako Pośrednik.

3. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY BILETÓW NA PRZEJAZD

3.1. Bilet na przejazd można nabyć:
3.1.1. przez Internet na stronie www.luxexpress.eu;
3.1.2. za pośrednictwem oficjalnej aplikacji mobilnej Lux Express dostępnej do pobrania w sklepach Google Play i Apple Store;
3.1.3. w Biurach Obsługi Klienta Lux Express, może zostać naliczona dodatkowa opłata serwisowa;
3.1.4. u Pośrednika, przy czym opłata serwisowa Pośrednika może zostać doliczona do ceny biletu na przejazd;
3.1.5. Bilet na przejazd można również nabyć bezpośrednio przed odjazdem u kierowcy autokaru w przypadku, gdy w danym autokarze są wolne miejsca, z wyłączeniem terytorium Federacji Rosyjskiej oraz autokarów z rosyjskimi tablicami rejestracyjnymi, a także przejazdów, podczas których przewoźnikiem jest AO „EUROLINES”, TUE LUX EXPRESS LINES. Ceny biletów dostępnych w autokarze mogą być wyższe niż ceny biletów w Internecie lub w Biurze Obsługi Klienta;
3.1.6. dzwoniąc do Biura Obsługi Klienta Grupy Lux Express przy użyciu danych karty płatniczej.
3.2. Przy zakupie biletu na przejazd przez Internet lub za pomocą oficjalnej aplikacji mobilnej możliwe jest dokonanie płatności:
3.2.1. za pomocą banku internetowego;
3.2.2. za pomocą karty płatniczej (w zależności od kraju);
3.2.3. za pomocą vouchera;
3.2.4. przy użyciu konta klienta korporacyjnego.
3.3. Przy zakupie biletu na przejazd u kierowcy autokaru (wyjątki wymienione w ust. 3.1.5.) możliwa jest płatność gotówką w walucie lokalnej lub w euro oraz kartą płatniczą w autokarach posiadających specjalne oznaczenie. Jeśli Pasażer płaci gotówką, Przewoźnik ze względów bezpieczeństwa nie przyjmuje banknotów większych niż 50 euro lub równowartości tej kwoty w innej walucie obcej według oficjalnego kursu wymiany.
3.4. Przy zakupie biletu na przejazd Pasażer zobowiązany jest podać na żądanie Przewoźnika co najmniej następujące informacje: imię i nazwisko Pasażera, numer telefonu, adres e-mail, pożądaną datę podróży, miejsce odjazdu i miejsce docelowe, a także godzinę odjazdu. Jeśli Pasażer kupuje bilet na przejazd, podczas którego zostanie przekroczona granica Federacji Rosyjskiej, Pasażer musi podać następujące dodatkowe dane: datę urodzenia, obywatelstwo, płeć, nazwisko rodowe (w przypadku, gdy nazwisko rodowe znajduje się w dokumencie podróżnym), rodzaj i numer dokumentu tożsamości (paszportu lub oficjalnego równoważnego dokumentu tożsamości). Dane Pasażera są wymagane zgodnie z ustawą federalną Federacji Rosyjskiej nr 16-FS „O bezpieczeństwie transportu”.
3.5. Niezwłocznie po otrzymaniu biletu na przejazd Pasażer musi sprawdzić dane na bilecie na przejazd, w tym daty i godziny odjazdu i przyjazdu, trasę, dokładność liczby pasażerów i opłatę wniesioną za bilet na przejazd. Reklamacje dotyczące danych na bilecie na przejazd i ważności transakcji gotówkowych, które zostaną wystawione później, nie będą uwzględniane.
3.6. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do wprowadzenia:
3.6.1. dodatkowych ulg i zniżek w cenie usługi dla Pasażerów będących członkami określonych grup (np. młodzież, osoby niepełnoletnie, osoby starsze itp.);
3.6.1.1. Na trasach międzynarodowych Lux Express obowiązują następujące zniżki: -80% dla dzieci do 7 roku życia (włącznie), -40% dla dzieci do 16 roku życia (włącznie), -26% dla młodzieży do 26 roku życia (włącznie), -10% dla seniorów powyżej 60 roku życia. (w tym 60 lat). Podane zniżki nie dotyczą biletów klasy Lux Express Comfort.
3.6.1.2. na estońskich połączeniach krajowych obowiązują następujące zniżki: -100% dla dzieci w wieku przedszkolnym, -40% dla dzieci do 16 lat (włącznie), -40% dla seniorów powyżej 60 lat (włącznie), -100% dla dziecka niepełnosprawnego do 16 lat, -100% dla osoby z głęboką lub znaczną niepełnosprawnością wzrokową oraz osoby towarzyszącej osobie z głęboką lub znaczną niepełnosprawnością wzrokową, -100% dla pasażerów w wieku 16 lat i starszych z głęboką niepełnosprawnością, -40% na bilet dla zwierzęcia. Zniżka dla młodzieży do 26 lat (włącznie), -26%. Zniżki nie obowiązują przy zakupie biletów w przedsprzedaży na klasę Lux Express Comfort. Przy akceptacji biletu na przejazd u kierowcy autobusu (wyjątki wymienione są w pkt. 3.1.4.) na klasę Lux Express Comfort przysługują następujące zniżki: -100% dla dzieci do lat 7 (włącznie), -100% dla osoby z niepełnosprawnością wzroku w stopniu głębokim lub znacznym oraz osoby towarzyszącej osobie z niepełnosprawnością wzroku w stopniu głębokim lub znacznym.
3.6.2. Jeśli bilet został zakupiony ze zniżką, pasażer musi udowodnić prawo do wybranej zniżki. W przeciwnym razie pasażer musi zapłacić różnicę w cenie między pełną ceną właściwego biletu ulgowego a ceną zakupionego biletu ulgowego. Zniżki związane z niepełnosprawnością można udowodnić wyłącznie na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej wydanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Estonii.
3.6.3. różne ceny biletów na przejazd sprzedawanych w Internecie, w Biurach Obsługi Klienta i/lub w autokarze.
3.6.4. Opłata serwisowa w wysokości 1 EUR zostanie dodana do biletów z ceną równą zero przy zakupie na stronie głównej Lux Express, w oficjalnej aplikacji mobilnej Lux Express, w biurze sprzedaży Lux Express, przez telefon w dziale obsługi klienta Lux Express (nie dotyczy biletów zakupionych z kodem promocyjnym 100% zniżki).
3.6.4.1. Opłata serwisowa za bilet z ceną równą zero nie jest naliczana przy zakupie biletu u kierowcy autobusu lub w kasach dworca autobusowego.

4. ZMIANY W BILECIE NA PRZEJAZD

4.1. Zmiany w bilecie zależne są od klasy (taryfy) wskazanej na bilecie.
4.1.1. Bilet można zmienić do godziny przed momentem odjazdu;
4.2. Za pomocą strony internetowej Lux Express lub oficjalnej aplikacji mobilnej Lux Express możliwe są następujące zmiany:
4.2.1. Data i godzina podróży;
4.3. W biurze sprzedaży Lux Express oraz za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta Lux Express możliwe jest ponadto (również 4.2.1) dokonanie następujących zmian:
4.3.1. Imię i nazwisko Pasażera, - na podstawie dokumentu tożsamości Pasażera oraz pod warunkiem podania odpowiednich dodatkowych danych osobowych Pasażera zgodnie z pkt 3.4.
4.3.2. Numer miejsca i klasa (Komfort i Standard).
4.4. Podczas zmiany biletu Trasa Podróży i Przewoźnik nie mogą ulec zmianie.
4.5. Zmiana biletu jest możliwa:
4.5.1. W Biurach Obsługi Klienta Lux Express;
4.5.2. za pośrednictwem oficjalnej aplikacji mobilnej Lux Express;
4.5.3. za pośrednictwem strony internetowej www.luxexpress.eu;
4.5.4. za pośrednictwem telefonu obsługi klienta Lux Express.
4.5.5. Bilet można zmienić maksymalnie 3 razy za pośrednictwem strony internetowej Lux Express i/lub oficjalnej aplikacji mobilnej Lux Express.
4.6. W przypadku zmiany biletu na przejazd w Biurze Obsługi Klienta lub za pośrednictwem telefonu obsługi klienta Lux Express zmiana dokonywana jest bez opłaty serwisowej.
4.7. W przypadku zmiany biletu na przejazd w biurze pośrednika mogą obowiązywać dodatkowe opłaty serwisowe.
4.8. Właściciel biletu na przejazd może dokonać zmiany biletu na przejazd w Biurach Obsługi Klienta Lux Express na podstawie identyfikatora klienta; za pośrednictwem telefonu obsługi klienta oraz poczty elektronicznej na podstawie numeru biletu na przejazd lub numeru koszyka oraz imienia i nazwiska Pasażera.
4.9. Zmiana biletu na przejazd jest równoznaczna z wystawieniem nowego biletu na przejazd i bilet ten nie jest już uważany za oryginalny bilet na przejazd (patrz ust. 1.2). Dokonując zmiany biletu na przejazd, Pasażer musi zapłacić różnicę między cenami oryginalnego i nowego biletu na przejazd, jeśli nowy bilet na przejazd jest droższy o ceny dostępne w systemie sprzedaży Lux Express w momencie zmiany.
4.10. Jeżeli żądana przez Pasażera taryfa nowego biletu na przejazd jest niższa od taryfy oryginalnego biletu na przejazd, różnica w cenie nie jest zwracana Pasażerowi i stanowi opłatę za dokonanie zmian w oryginalnym bilecie na przejazd.
4.11. W przypadku, gdy Pasażer chce dokonać zmian innych niż wymienione w ust. 4.2 i 4.3, należy zakupić nowy bilet na przejazd.
4.12. Nie jest możliwa zmiana tylko jednej części podróży łączonej. Zmieniona zostanie cała podróż.
4.12.1 Zmiana biletu jest możliwa do momentu pierwszego odjazdu w ramach podróży w obie strony/podróży łączonej.
4.12.2 W przypadku, gdy podróż łączona już się rozpoczęła, nie ma możliwości wprowadzenia żadnych zmian w bilecie. W przypadku podróży w obie strony możliwa jest zmiana godziny i daty powrotu. Zmiana nazwiska pasażera nie jest możliwa w przypadku rozpoczęcia podróży łączonej lub w obie strony.
4.13. Nie ma możliwości zmiany zniżki na biletach (oraz zmiany biletu ze zniżką na bilet normalny). Zniżki zostały opisane w ust. 3.6.1. W takim przypadku możliwy jest zwrot biletu (patrz ust. 5) i zakup nowego biletu z właściwą zniżką.
4.14. W przypadku zmiany numeru miejsca opłata za usługę nie będzie naliczana. W przypadku zmiany klasy miejsca z klasy Standard na Komfort należy dopłacić różnicę w cenie.
4.15. Zmienione bilety na przejazd nie podlegają zwrotowi (wyjątek: bilet podlega zwrotowi, jeśli zmieniono tylko numer miejsca, nazwisko pasażera).
5. ZWROTY BILETÓW NA PRZEJAZD

5.1. Zwrot biletu na przejazd jest możliwy wyłącznie w miejscu, w którym bilet został pierwotnie zakupiony:
5.1.1. w Biurach Obsługi Klienta Lux Express;
5.1.2. u autoryzowanych Pośredników;
5.1.3. Bilety na przejazd zakupione online na stronie internetowej www.luxexpress.eu oraz telefonicznie można zwrócić wypełniając odpowiedni formularz na stronie internetowej Lux Express;
5.1.4. Bilety zakupione w oficjalnej aplikacji mobilnej Lux Express można zwrócić w aplikacji mobilnej Lux Express lub online. Istnieje również możliwość zwrotu biletów zakupionych w aplikacji mobilnej Lux Express za pośrednictwem formularza internetowego.
5.2. W przypadku odwołania Przejazdu przez Pasażera bilety na Przejazd podlegają zwrotowi w następujący sposób:
5.2.1. Zwrot pieniężny:
5.2.2.1. na więcej niż 24 godziny przed planowanym odjazdem, Przewoźnik zwraca 100% ceny biletu w klasie Standard lub Komfort.
5.2.2.2. 24 godziny do 1 godziny przed planowanym odjazdem, Przewoźnik zwraca 50% ceny biletu w klasie Standard lub Komfort.
5.2.2.3. na mniej niż 1 godzinę przed Pierwotnym odjazdem oryginalny bilet na przejazd w klasie Standard lub Komfort nie podlega zwrotowi, z wyjątkiem:
5.2.2.3.1. Biletów na przejazd zakupionych przez Pasażerów w Biurze Obsługi Klienta Lux Express lub w biurze pośrednika na terytorium Federacji Rosyjskiej, Białorusi lub Polski, a także biletów, w przypadku których Przewoźnikiem jest AO „EUROLINES”. W takiej sytuacji Pasażer może otrzymać zwrot 50% ceny biletu na przejazd do momentu planowanego odjazdu w miejscu zakupu biletu na przejazd w godzinach otwarcia Biura Obsługi Klienta lub biura pośrednika.
5.2.2.4. Osoby często podróżujące Lux Express (zob. program dla klientów Lux Express) mogą ubiegać się o zwrot 100% ceny biletu na przejazd do momentu planowanego odjazdu.
5.2.3. Voucher pieniężny:
5.2.3.1. Do 1 godziny przed odjazdem 100% ceny biletu. W ramach rekompensaty za bilet zostanie wydany voucher.
5.2.4. Przy zwrocie biletu (klauzule 5.2.1-5.2.3.1) obowiązuje opłata serwisowa w wysokości 1 EUR / 90 RUB / 5 PLN / 3 BYN.
5.2.5. W przypadku podróży w obie strony możliwy jest zwrot kosztów przejazdu tylko w jednym kierunku lub z całej podróży. Kwota zwrotu za podróż zostanie obliczona na podstawie czasu pozostałego do godziny pierwszego odjazdu (patrz ust. 5.2.1 do 5.2.4). W przypadku podróży łączonej możliwy jest zwrot tylko pełnej podróży.
5.2.5.1 Jeśli jedna część podróży łączonej/podróży w obie strony odbywa się na podstawie biletu w klasie ekonomicznej, koszt całej podróży nie podlega zwrotowi (zob. zasady dotyczące klasy ekonomicznej, ust. 6).
5.2.6. Warunki dotyczące biletów na przejazd w klasie ekonomicznej opisano w ust. 6 – Zasady dotyczące klasy ekonomicznej.
5.3. Grupa Lux Express nie dokonuje zwrotu kosztów biletów na przejazd, jeżeli Podróż nie odbyła się, ponieważ Pasażer dokonał nieprawidłowej rejestracji na przejazd (np. niewłaściwa trasa, data, godzina itp.) lub nie posiada niezbędnych dokumentów (ubezpieczenie, wiza, dokument podróżny itp.) lub spóźnił się na odjazd.
5.4. Opłata za bilety na przejazd uiszczona przez Pasażera jest zwracana przez Przewoźnika na ten sam rachunek, z którego dokonano oryginalnej płatności.
5.4.1. Zwroty należności za bilety na przejazd zakupione w Biurach Obsługi Klienta Lux Express lub w biurach pośredników dokonywane są wyłącznie w gotówce osobie wskazanej na bilecie na przejazd lub przedstawicielowi na podstawie upoważnienia. W przypadku zwrotów gotówkowych obowiązkowe jest okazanie ważnego dokumentu tożsamości.
5.5. Pasażer zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z przelewem kwoty zwrotu biletu na przejazd.
5.6. Pasażer jest informowany, że w przypadku dokonania częściowego zwrotu należności za bilet na przejazd zgodnie z Regulaminem sprzedaży biletów, pozostała część należności pokrywa rzeczywiste koszty Przewoźnika związane z organizacją przewozu Pasażera do czasu zwrotu biletu.
5.7. W przypadku zwrotu biletu nie ma możliwości zmiany pierwotnego sposobu zwrotu (zwrot pieniężny zamiast vouchera lub odwrotnie).
6. ZASADY DOTYCZĄCE KLASY EKONOMICZNEJ

6.1. W bilecie w klasie ekonomicznej (bilet promocyjny) imię, nazwisko, data i godzina odjazdu są możliwe do zmiany w Biurach Obsługi Klienta, telefonicznie lub za pośrednictwem oficjalnej aplikacji mobilnej Lux Express na więcej niż 1 godzinę przed planowanym odjazdem. W takim przypadku należy dopłacić różnicę w cenie pomiędzy oryginalnym a nowym biletem na przejazd. Może zostać doliczona, określona w cenniku, dodatkowa opłata serwisowa.
6.2. Biletu w klasie ekonomicznej nie można wymienić na inny bilet w klasie ekonomicznej.
6.3. Bilety w klasie ekonomicznej nie podlegają zwrotowi, z wyjątkiem biletów na przejazd zakupionych w biurach pośrednika na terytorium Polski (ust. 6.6.).
6.4. Liczba biletów w klasie ekonomicznej na jeden odjazd jest ograniczona.
6.5. Przystanek odjazdu zaznaczony na bilecie można zmienić tylko na inny przystanek w tym samym mieście. Zmiany można dokonać, jeśli Pasażer poinformuje Biuro Obsługi Klienta Lux Express Group na 1 godzinę przed godziną odjazdu.
6.6. Zwrot biletu w klasie ekonomicznej zakupionego na terytorium Polski w biurze pośrednika możliwy jest wyłącznie w tym samym biurze pośrednika:
6.6.1. na więcej niż 24 godziny przed planowanym odjazdem, Przewoźnik zwraca 30% ceny biletu w klasie ekonomicznej;
6.6.2. 24 godziny do 1 godziny przed planowanym odjazdem, Przewoźnik zwraca 10% ceny biletu w klasie ekonomicznej.
6.6.3. może obowiązywać dodatkowa opłata serwisowa zgodnie z cennikiem Pośrednika.
6.7. Koszt biletu w klasie ekonomicznej w pełni obejmuje rzeczywiste koszty Przewoźnika związane z organizacją przewozu Pasażera do momentu zwrotu biletu.