Kup

Regulamin akcji „Opłaty pobieramy tylko od zadowolonych klientów.“

 1. Organizatorem akcji jest Lux Express Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 43/2, REGON: 145853279, NIP: 5252520115, KRS: 0000400095, zwany dalej Organizatorem i/lub Przewoźnikiem.
 2. W ramach Akcji Pasażer ma możliwość ubiegania się o  zwrot kwoty poniesionej na zakup biletu Lux Express na trasie krajowej w Polsce.
 3. Akcja skierowana jest do wszystkich pasażerów podróżujących Lux Express na trasach krajowych na terenie Polski. 
 4. Akcja zostanie przeprowadzona na terenie Polski w terminie 01.06 – 21.09.2015 r.
 1. Zgłoszeń można dokonywać w terminie 01.06 – 07.09.2015 r.
 2. Akcja dotyczy podróży odbytych w terminie 01.06 – 31.08.2015 r.
 1. Aby wziąć udział w Akcji należy wypełnić formularz znajdujący się na stronie www.luxexpress.eu/pl/zadowolonyklient. Obowiązkowe jest wypełnienie wszystkich pól formularza.
 2. Warunkiem otrzymania zwrotu jest wypełnieni formularza: podanie pełnych informacji zawierających: numer biletu, imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz numer konta bankowego na który zostanie wykonany zwrot należności za bilet.
 1. Aby otrzymać zwrot środków należy podać uzasadnienie wypełniając pole: „Co przeszkadzało Ci w podróży?”. Jako uzasadnienie rozumiane jest podanie konkretnego argumentu (przyczyny) uzasadniającego brak satysfakcji z odbytej podróży.
 2. Organizator oświadcza, że odpowiedzi nie będą rozpatrywane i weryfikowane pod kątem subiektywnych opinii pracowników Lux Express.
 3. Zwrotom nie podlegają zdarzenia spowodowane czynnikami, na które Przewoźnik nie miał wpływu (np. warunki drogowe oraz warunki atmosferyczne).
 4. Aby otrzymać zwrot środków, formularz należy wypełnić i wysłać najpóźniej w ciągu 7 dni od daty zgłaszanej podróży.
 5. Potwierdzeniem wysłania formularza jest przejście do strony zawierającej ww. potwierdzenie.
 1. Organizator zobowiązuje się do zwrotu pełnej kwoty równowartej cenie zakupionego biletu w ciągu 14 dni od otrzymania zgłoszenia w formie wypełnionego formularza.
 2. Wypełniając formularz, Uczestnik wyraża zgodę na kontakt telefoniczny i/lub mailiowy ze strony Lux Express.
 3. O zwrot może się ubiegać jedynie Pasażer, który odbył podróż. Zgłoszenia dokonane przez osoby trzecie nie będą brane pod uwagę. W imieniu osób niepełnoletnich zgłoszenia mogą dokonać rodzice lub prawni opiekunowie.
 4. W przypadku podania przez Uczestnika nieprawdziwych, błędnych bądź nieaktualnych danych w sposób uniemożliwiający dokonanie zwrotu pieniędzy, Organizator nie ponosi wobec Uczestnika odpowiedzialności odszkodowawczej za brak zwrotu pieniędzy.
 5. Organizator zastrzega prawo do weryfkacji, czy zgłaszana podróż została przez Uczestnika odbyta. Zakup biletu przy braku odbytej podróży, nie uprawnia do ubiegania się o zwrot kosztów poniesionych na zakup biletu.
 6. Dane osobowe uczestników przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji Akcji. Zakres przetwarzanych danych będzie obejmował imię, nazwisko, numer telefonu, adres email oraz dane konta bankowego. Uczestnicy Akcji mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. W imieniu niepełnoletnich uczestników Akcji prawo to przysługuje rodzicom lub prawnym opiekunom. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może uniemożliwić Organizatorowi należyte przeprowadzenie Akcji, w tym w szczególności zwrot pieniędzy.
  Dane osobowe Uczestników nie będą przetwarzane w celach marketingowych.
 7. Uczestnikom Akcji przysługuje prawo złożenia reklamacji, jednak nie później niż w terminie 7 dni od daty zakończenia Akcji.
 1. Reklamacje, pod rygorem nieważności, należy składać wyłącznie listem poleconym, na adres korespondencyjny Organizatora: (Lux Express Polska Sp. z o.o., ul. Ordona 3, 01-237 Warszawa)
 2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia ich potwierdzonego otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie odesłana listem poleconym na adres zwrotny, który należy podać w piśmie reklamacyjnym.
 1. Udział w Akcji jest równoznaczny z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.
 2. Regulamin wchodzi w życie w dniu opublikowania.
 3. We wszystkich sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa.