luxexpress, site logo

Polityka Poufności

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy dokument określa politykę Lux Express w zakresie przetwarzania danych osobowych klientów Lux Express, tj. pasażerów regularnych międzynarodowych linii autokarowych oraz użytkowników strony internetowej Lux Express.
Polityka przetwarzania danych osobowych wyjaśniona w niniejszym dokumencie będzie stosowana w każdym kraju, o ile nie jest sprzeczna z lokalnymi przepisami prawa.
Na terytorium Federacji Rosyjskiej przetwarzanie danych osobowych musi spełniać wymogi ustawy federalnej nr 152 „O danych osobowych” z dnia 27 lipca 2006 r.

1.2. Następujące terminy mają odpowiednie definicje w tekście dokumentu:

Administrator danych osobowych, Administrator, Lux Express – to następujące podmioty prawne (łącznie i indywidualnie): EUROLINES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana i działająca zgodnie z prawem Federacji Rosyjskiej (OGRN 1027810259146, INN 7816121179, adres prawny 198095, St. Petersburg, Mitrofanyevskoye shosse, 2-1), oraz następujące zagraniczne podmioty prawne: Lux Express Estonia AS (Republika Estońska), SIA Lux Express Latvia (Republika Łotewska), Lux Express Lithuania UAB (Republika Litewska), LUX EXPRESS POLSKA SP. Z O.O. (Polska), które świadczą regularne międzynarodowe pasażerskie przewozy autokarowe pod marką Lux Express;

Właściciel danych osobowych, Klient – to osoba, która chce dokonać rezerwacji lub zakupu lub dokonuje rezerwacji lub zakupu lub korzysta z międzynarodowych przewozów autokarowych Lux Express w celach prywatnych niezwiązanych z działaniem gospodarczym. Właścicielem danych osobowych jest również osoba, której dane osobowe Administrator otrzymuje od pośrednika lub operatora turystycznego, który sprzedaje właścicielowi danych osobowych usługi autokarowe Lux Express.
Właścicielami danych osobowych są również osoby odwiedzające stronę internetową Lux Express, które podają swoje dane osobowe w celu korzystania ze strony internetowej Lux Express i/lub uzyskania informacji o usługach Lux Express.

Przetwarzanie danych osobowych to dowolna czynność lub sekwencja czynności wykonywanych z danymi osobowymi przez Administratora z wykorzystaniem lub bez automatyzacji. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje między innymi gromadzenie, rejestrowanie, systematyzowanie, gromadzenie, przechowywanie, aktualizowanie, odzyskiwanie, wykorzystywanie, przekazywanie (dystrybucję, udzielanie dostępu, dostarczanie), anonimizację, blokowanie, usuwanie, niszczenie, przetwarzanie wspomagane komputerowo (zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych) przez system informatyczny Administratora, przekazywanie danych osobowych za granicę do zagranicznych organów, zagranicznej osoby fizycznej lub prawnej (transgraniczne przekazywanie danych osobowych).

Strona internetowa Lux Express to oficjalne źródło informacji Lux Express w Internecie znajdujące się pod adresem luxexpress.eu, simpleexpress.eu lub pod inną nazwą domeny, w tym taką, która bezpośrednio lub pośrednio przekierowuje użytkownika do wyżej wymienionych nazw domen, z zastrzeżeniem położenia geograficznego.

1.3. Właściciel danych osobowych może:
– zażądać poprawienia, zablokowania lub usunięcia swoich danych osobowych, jeśli dane te są niewystarczające, nieaktualne, nieprawdziwe, uzyskane w sposób niezgodny z prawem lub niewymagane do realizacji zadeklarowanego celu przetwarzania, a także wykorzystać wszelkie środki prawne w celu ochrony swoich praw;
– zażądać od Lux Express ujawnienia wykazu swoich danych osobowych (przetwarzanych przez Lux Express) oraz ich źródła;
– uzyskać informacje o czasie przetwarzania swoich danych osobowych, w tym o czasie ich przechowywania;
– zażądać, aby wszystkie podmioty, które wcześniej otrzymały jego fałszywe lub niekompletne dane osobowe, zostały poinformowane o ich wyłączeniu, poprawieniu lub zmianie;
– złożyć skargę do organu ochrony praw właściciela danych osobowych lub wnieść pozew przeciwko wszelkim niezgodnym z prawem działaniom lub brakowi działań związanych z przetwarzaniem danych osobowych;
– bronić w sądzie swoich praw i interesów prawnych oraz żądać odszkodowania i / lub zadośćuczynienia moralnego.

1.4. Niniejsza polityka poufności Lux Express obejmuje dane osobowe uzyskane przed i po ich opublikowaniu.

2. Cele przetwarzania danych osobowych

Administrator będzie przetwarzać dane osobowe Klienta w celu zawarcia, zmiany lub rozwiązania umowy międzynarodowego przewozu autokarowego z Klientem, wykonania takiej umowy oraz umożliwienia Administratorowi ponownego wykorzystania danych osobowych Klienta, gdy Klient zażąda innych usług Lux Express.
Administrator będzie przetwarzał dane osobowe Klienta w związku z wydaniem Klientowi biletu, który zgodnie z przepisami prawa jest również zaświadczeniem potwierdzającym zawarcie umowy przewozu osób.
Administrator będzie przetwarzał dane osobowe Klienta w celu informowania Klienta o usługach Lux Express, a na Stronie Lux Express w celu zapewnienia Klientowi ogólnego dostępu do opcji Strony oraz dostępu do elektronicznego samoobsługowego systemu zakupu biletów Lux Express, a także w celu prowadzenia rejestru działań Klienta na Stronie Lux Express.
Administrator będzie przetwarzał dane osobowe Klienta w celu realizacji przepisów prawa dotyczących granicy państwowej, ceł i transportu, obejmujących kontrolę granicy państwowej, kontrolę celną, kontrolę transportu i inne obowiązkowe kontrole przy przekraczaniu granicy.
Administrator będzie przetwarzać dane osobowe Klienta w celu przestrzegania przepisów Federacji Rosyjskiej dotyczących bezpieczeństwa transportu oraz w celu przekazania danych do Rządowego Systemu Informacyjnego Bezpieczeństwa Transportu.

3. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

W Federacji Rosyjskiej
Ustawa federalna nr 16 o bezpieczeństwie transportu z dnia 09.02.2007 r.
Ustawa federalna nr 127 o rządowej kontroli międzynarodowego transportu drogowego i odpowiedzialności za jej naruszenie z dnia 24.07.1998 r.
Ustawa Federacji Rosyjskiej nr 4730-1 o granicy państwowej Federacji Rosyjskiej z dnia 01.04.1993 r.
Ustawa federalna nr 114 o procedurach wjazdu na terytorium Federacji Rosyjskiej i wyjazdu z niego z dnia 15.08.1996 r.
Kodeks Celny Unii Celnej,
Ustawa federalna nr 311 o przepisach celnych w Federacji Rosyjskiej z 27.11.2010.

W państwach działania Administratora (oprócz przepisów lokalnych):
Regulamin sprzedaży biletów Lux Express.
Zasady Lux Express dotyczące przewozu pasażerów i bagażu.
Umowa międzynarodowego przewozu osób (zawarcie umowy pomiędzy Administratorem a Klientem potwierdza bilet wystawiony przez Administratora).
Zgoda Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych, z wyjątkiem przypadków, w których przetwarzanie danych osobowych jest dozwolone bez zgody Klienta.

4. Treść danych osobowych Warunki i procedury ich przetwarzania i ochrony.

4.1. W celu realizacji powyższych celów Administrator będzie przetwarzał następujące Dane osobowe Klienta:
– nazwisko, imię, nazwisko patronimiczne
– data urodzenia
– rodzaj i numer dokumentu tożsamości użytego do zakupu biletu
– punkt początkowy, punkt docelowy, rodzaj trasy transportu (bezpośredni, tranzytowy)
– data podróży
– płeć
– obywatelstwo
– szczegóły dotyczące wizy lub innego dokumentu przyznającego cudzoziemcowi lub osobie nieposiadającej obywatelstwa prawo wjazdu do kraju docelowego lub tranzytu przez ten kraj
– numery telefonów kontaktowych, w tym telefonu komórkowego
– e-mail
– adres IP
– pliki cookies informacje, w tym o lokalizacji Klienta (miasto), urządzeniu komunikacyjnym Klienta, zachowaniu Klienta na Stronie Lux Express, jego zainteresowaniach i zamówieniach
– informacje o przeglądarce (lub innym oprogramowaniu używanym do uzyskiwania dostępu do Internetu i Strony Lux Express), czas dostępu, adres strony docelowej.
W ramach konkretnej operacji przetwarzania danych osobowych Administrator będzie przetwarzał wszystkie dane Klienta lub ich część.
Przetwarzanie danych osobowych Klienta odbywać się będzie wyłącznie dla realizacji celów określonych w ust. 2 powyżej.

4.2. Zasadniczo Administrator będzie przetwarzać dane osobowe Klienta przy użyciu komputerów Administratora (zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych) i systemów informatycznych stron trzecich, zintegrowanych z systemem Administratora w następujących celach: sprzedaż biletu Klientowi, zmiana biletu, anulowanie biletu, rozliczenie Klienta z tytułu umowy przewozu, poinformowanie Klienta, że umowa przewozu została wykonana, wykonanie wszelkich wewnętrznych operacji związanych z przewozem Klienta, spełnienie wymogów bezpieczeństwa transportu, a także procedury kontroli granicznej i celnej.
W trakcie przetwarzania dane osobowe Klienta mogą być przekazywane przez wewnętrzną sieć komputerową Lux Express opartą na sieci Internet.

4.3. Wszelkie dane osobowe mogą być przekazywane do systemu informatycznego podmiotu trzeciego, zintegrowanego z systemem informatycznym Administratora, co do zasady, jako dane anonimowe i wyłącznie w celu i w związku z operacjami, o których mowa w klauzuli 4.2. powyżej.

4.4. Administrator będzie przekazywał dane osobowe Klienta za granicę wyłącznie innemu podmiotowi prawnemu Lux Express objętemu definicją „Administratora danych osobowych” w rozumieniu klauzuli 1.2 powyżej i z wykorzystaniem sieci wewnętrznej opartej na Internecie.
Jakiekolwiek transgraniczne przekazywanie danych osobowych Klienta do organu zagranicznego będzie odbywać się z zastrzeżeniem obowiązkowych wymogów lokalnego prawa i wniosku organu zagranicznego, który jest wiążący dla Administratora.

4.5. Administrator przekaże dane osobowe Klienta organom dochodzeniowym i sądowym lub innym upoważnionym organom rządowym na ich wniosek i z innych powodów określonych w lokalnych przepisach prawa.
Jeśli Klient jest powodem lub stroną procesu sądowego, Administrator może przekazać dokumenty lub informacje zawierające dane osobowe Klienta jako dowód sądowi, organowi rządowemu lub urzędnikowi.

4.6. W celu wykorzystania danych osobowych Klienta do późniejszych wniosków Klienta i informowania Klienta o usługach Administratora, Administrator będzie przechowywał dane osobowe Klienta przez pięć (5) lat od ostatniego wniosku Klienta, a następnie usunie te dane.

4.7. Administrator zaprzestanie przetwarzania danych osobowych Klienta po upływie okresu zgody Klienta lub jeśli Klient cofnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych, lub w przypadku wykrycia nielegalnego przetwarzania danych osobowych.

4.8. Administrator i inne osoby należycie upoważnione do dostępu do danych osobowych, zagwarantują poufność danych osobowych, nie ujawnią ich osobom trzecim i nie dokonają ich dystrybucji bez zgody właściciela danych osobowych, chyba że przepisy prawa wymagają inaczej.

4.9. Lux Express podejmie wszelkie środki prawne, organizacyjne i techniczne w celu ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym lub przypadkowym dostępem, usunięciem, zmianą, zablokowaniem, kopiowaniem, przesyłaniem lub dystrybucją oraz innymi nielegalnymi działaniami w odniesieniu do nich.
Lux Express wyznaczył urzędników koordynujących przetwarzanie i bezpieczeństwo danych osobowych.

5. Aktualizacja i zmiana danych osobowych

5.1. Administrator danych osobowych będzie aktualizował i zmieniał dane osobowe Klienta na kolejne żądanie serwisu Lux Express przez Klienta w przypadku dostarczenia nowych danych lub zaistnienia innej przyczyny zmiany danych osobowych.
Dane osobowe Klienta mogą zostać zaktualizowane i/lub zmienione, jeżeli Klient zwróci się do Lux Express telefonicznie (korzystając z infolinii opublikowanej na Stronie Internetowej Lux Express, w ust. Info), jeżeli dane podlegające zmianie zawierają oczywiste błędy techniczne i literówki w którymkolwiek z następujących danych osobowych Klienta: nazwisko, imię, nazwisko patronimiczne, e-mail, numer telefonu, oraz jeżeli Administrator może (dysponuje środkami technicznymi umożliwiającymi) jednoznaczną identyfikację Klienta na podstawie dostępnych prawdziwych danych Klienta.

5.2. Administrator dokona również aktualizacji i zmiany danych osobowych Klienta na jego pisemny wniosek złożony do Administratora w jeden z poniższych sposobów:
– wniosek złożony w dowolnym biurze obsługi Lux Express w dowolnym kraju, w którym działa Administrator;
– list polecony z doręczeniem za podpisem wysłany na zarejestrowany adres pocztowy Administratora w dowolnym kraju, w którym działa Administrator;
– wiadomość wysłana pocztą elektroniczną na adres e-mail Administratora.
Adresy kontaktowe dla wniosków dotyczących przetwarzania danych osobowych są opublikowane na stronie internetowej Lux Express (ust. Info).

5.3. Jeżeli Administrator ma wątpliwości, czy dane osobowe przedstawione przez Klienta w celu aktualizacji lub zmiany są prawdziwe lub w przypadku braku udokumentowania tych danych, wówczas Administrator może zażądać od Klienta przedstawienia dokumentu potwierdzającego zaktualizowane dane osobowe (paszport, akt małżeństwa, akt zmiany nazwiska lub inny dokument).

5.4. Administrator usunie dane osobowe Klienta, jeśli Klient zabroni ich dalszego przetwarzania i będzie komunikować się z Klientem w sprawie jego danych osobowych z zastrzeżeniem procedur opisanych w niniejszym ustępie.

6. Informacje. Zmiany Polityki Poufności Lux Express

6.1. Gdy Klient odwiedza Stronę Internetową Lux Express, Lux Express informuje Klienta o możliwości zapoznania się z Polityką Poufności Lux Express, a każde późniejsze korzystanie ze Strony Internetowej Lux Express przez Klienta oznacza, że Klient zaakceptował niniejszą Politykę Poufności Lux Express i wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

6.2. Lux Express informuje Klienta o możliwości zapoznania się z Polityką Poufności Lux Express przed wystawieniem Klientowi biletu lub zawarciem, zmianą lub rozwiązaniem umowy o elektroniczny przewóz osób, a wymienione czynności mogą być kontynuowane wyłącznie pod warunkiem wyrażenia przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Polityką Poufności Lux Express.

6.3. Lux Express zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego dokumentu. Nowa Polityka Poufności Lux Express wejdzie w życie z chwilą jej opublikowania na stronie internetowej Lux Express.

6.4. Obowiązkiem Klienta jest zapoznanie się w odpowiednim czasie ze zmianami niniejszego dokumentu na Stronie Internetowej Lux Express.