Kup

Juwenalia Kraków

Regulamin konkursu „Juwenalia z Lux Express”
§ 1. Definicje

Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) oznaczają:

1. „Konkurs” – konkurs prowadzony na zasadach określonych niniejszym Regulaminem,

2. „Organizator Konkursu”- LUX EXPRESS POLSKA Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ordona 3, 01-237 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000400095.

3. „Uczestnik” – uczestnik Konkursu będący osobą fizyczną, pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2. Postanowienia ogólne

1. W stosunku do Uczestników Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 KC za oznaczone w Regulaminie czynności.

2. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, za pośrednictwem strony LuxExpressPolska na portalu Instagram.

3. Konkurs prowadzony jest od dnia 05.05.2016 r. do dnia 12.05.2016 r.

§ 3. Przystąpienie do uczestnictwa w Konkursie

1. Uczestnikami Konkursu nie mogą zostać osoby pozostające w stosunku pracy z Organizatorem (w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej) oraz członkowie ich najbliższych rodzin, a także osoby współpracujące z Organizatorem przy realizacji Konkursu. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, jak również znajdujące się pod opieką lub kuratelą. Przez osoby współpracujące rozumie się osoby pozostające w stosunku pracy z podmiotami gospodarczymi współpracującymi z Organizatorem przy realizacji Konkursu (w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej) oraz członkowie ich najbliższych rodzin.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:

a) posiadanie aktywnego konta w serwisie Instagram

b) zapoznanie się z Regulaminem, dostępnym na stronie www.luxexpress.eu/pl/juwenaliakrk, 

c) polubienie profilu LuxExpressPolska na Instagramie,

d) opublikowanie autorskich zdjęć z Juwenaliów oraz otagowanie ich #luxexpresspolska oraz #luxuek lub #luxagh, w zalezności od miejsca wykonania zdjęcia.

e) w przypadku wygranej w Konkursie przesłanie danych osobowych niezbędnych do przekazania nagrody: imienia, nazwiska, adresu email, nr telefonu oraz wyrażenie zgody na pobranie i przetwarzanie danych osobowych w formie wiadomości prywatnej na portalu Instagram

w terminie 3 dni od daty ogłoszenia Zwycięzców konkursu (celem przekazania nagrody konkursowej).

 

3. Każdy Uczestnik może opublikować maksymalnie 3 zdjęcia.

4. Zgłoszenie wysłane przez Uczestnika zgodnie z § 4 pkt 1 Regulaminu:

a) powinno być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika;

b) nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, niemoralnych lub treści sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami lub treści obrażających uczucia religijne, dyskryminujących ze względu na rasę, płeć, wiek, orientację seksualną, narodowość, przekonania polityczne, niepełnosprawność, treści propagujących przemoc, nienawiść, treści o charakterze erotycznym, pornograficznym;

c) nie może zawierać treści dotyczących jakichkolwiek innych produktów, niż produkty marki Lux Express

d) nie może naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich lub pokrewnych oraz prawa do ochrony wizerunku.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Uczestnicy biorą udział w Konkursie, jak również za pośrednictwem której Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem, o ile ewentualne nieprawidłowości w funkcjonowaniu sieci nie następują z przyczyn leżących po stronie Organizatora.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia zagubione lub utracone w sieci Internet, treści przesłane w zgłoszeniach, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet, o ile powyższe okoliczności nie wynikają z przyczyn leżących po stronie Organizatora.

§ 4. Zasady i rozstrzygnięcie Konkursu

1. Zadanie konkursowe polega na wykonianiu autorskiego zdjęcia (zdjęć) odpowiadających na hasło: Pokaż jak się bawisz na Juwenaliach!

2. Komisja konkursowa złożona z przedstawicieli Organizatora po zakończeniu konkursu wybierze 4 najciekawsze, najbardziej kreatywne zdjęcia (2 z tagiem #luxagh oraz 2 z tagiem #luxuek), które zostaną nagrodzone.

3. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania mniejszej liczby nagród, jeżeli zgłoszone zdjęcia nie wykażą się kreatywnością.

4. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane 13.05.2016 r. na portalu Instagram za pośrednictwem wpisu na profilu LuxExpressPolska. Zwycięzkie zdjęcia zostaną opublikowane wraz z nazwiskiem (pseudonimem) autora zostaną.

§ 5. Wykluczenie z uczestnictwa w Konkursie

Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym Uczestnika z udziału w Konkursie, jak również odmowy przyznania Uczestnikowi nagrody w przypadku, gdy Uczestnik podał nieprawdziwe lub niekompletne dane wymagane i niezbędne do przyznania nagrody, niespełnienia postanowień niniejszego Regulaminu, a także w przypadku powzięcia informacji o działaniach sprzecznych z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§ 6. Nagrody oraz ich wydanie

1. Nagrodą są 4x bilety dla dwóch osób, w dwie strony do jednego z wybranych miast dostępnych w puli: Budapeszt, Brno, Praga, Wiedeń, Bratysława, Wilno. Bilety waże są na przejazdy do 30.09.2016 r.

2. Każdy ze zwycięzców otrzymuje jedną nagrodę.

3. Wydanie nagrody odbędzie się na zasadach uzgodnionych indywidualnie ze zwycięzcą Konkursu, nie później jednak niż na 7 dni od daty ogłoszenia Zwycięzców Konkursu.

4. Wysyłka nagrody odbędzie się tylko i wyłącznie jeśli zostaną spełnione warunki określone w § 3 pkt 2 d. W przypadku nie spełnienia warunków określonych w § 3 pkt 2 d nagroda przechodzi na własność Organizatora.

5. Zwycięzcy nie przysługuje prawo żądania wymiany nagrody na ekwiwalent pieniężny, jak również nie przysługuje prawo przeniesienia na osobę trzecią roszczenia o wydanie nagrody.

§ 6. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

1. Reklamacja powinna być przesłana na adres korespondencyjny Organizatora w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia Zwycięzców konkursu.

2. Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji.

§ 7. Dane osobowe

1. Podczas trwania Konkursu Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestników.

2. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników obejmować będzie następujący zakres danych:

a) imię i nazwisko,

b) adres e-mail,

c) numer telefonu

d) oraz następujący zakres czynności: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, przetwarzanie i opracowywanie.

3. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Dane osobowe podawane są przez Uczestników dobrowolnie, a Uczestnicy mają prawo wglądu do danych oraz ich poprawiania.

§ 9. Postanowienia końcowe

1. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny na stronie internetowej https://www.luxexpress.eu/pl/juwenaliakrk oraz w siedzibie Organizatora.

2. Wzięcie udziału w Konkursie należy w razie wątpliwości poczytywać za jednoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem i jego akceptacją.

3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Regulaminie w trakcie trwania Konkursu. Zmiany nie mogą ograniczać praw nabytych przez Uczestników. Zmiany są skuteczne z momentem opublikowania ich na stronie https://www.luxexpress.eu/pl/juwenaliakrk

4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.