Główne warunki Programu PINS

1. Definicje

1.1. Coalition Rewards – Coalition Rewards SIA (NIP 40103273540, ul. Ziemeļu 4, Gmina Mārupe, LV-1053, Łotwa).
1.2. Program – program lojalnościowy PINS, stworzony i utrzymywany przez Coalition Rewards.
1.3. PINS – jednostki, które mogą być zbierane w celu zakupu towarów/usług od Partnerów, jak również wymieniane na towary/usługi, które są oferowane jako część Programu.
1.4. Warunki – zasady oraz procedury Programu, które są wiążące dla Członków oraz Partnerów programu. Definicje niezawarte w Warunkach powinny być interpretowane na podstawie odpowiednich praw i regulacji.
1.5. Aplikacja Programowa – aplikacja stworzona przez Coalition Rewards, znajdująca się na stronie www.pinsforme.com, zaprojektowana dla członków Programu, aby mogli oni założyć swoje profile online oraz korzystać z informacji na ich koncie.
1.6. Członek PINS lub Członek oznacza osobę, która uczestniczy w Programie albo uczestniczy w nim przez jej przedstawiciela prawnego oraz która zaakceptowała te Warunki i która została zaakceptowana do udziału w Programie przez Coalition Rewards.
1.7. Konto PINS lub Konto oznacza konto otwarte dla członka PINS na podstawie danych osobowych członka złożonych dobrowolnie, do rejestracji przez członka zgromadzonych oraz/lub wydawanych PINS. Konto PINS jest dostępne na profilu internetowym Członka na www.pinsforme.com.
1.8. Konto zbiorowe Członków PINS lub Konto Rodziny i Przyjaciół  oznacza grupę kont stworzoną w Aplikacji Programowej, co pozwala na dołączenie do PINS z kilku różnych Kont, a zatem stwarza nowe możliwości w używaniu PINS.
1.9. Numer Członkowski PINS – numer wskazany na Karcie jest unikalnym numerem identyfikacji Członka, spójnym z Kontem.
1.10. Partner oznacza partnera Coalition Rewards, który zawarł kontrakt na gromadzenie i/lub wydawanie PINS z Coalition Rewards lub innym przedsiębiorstwem, które jest upoważnione do zawarcia takiej umowy w imieniu Coalition Rewards.
1.11. Karta oznacza kartę uczestnictwa w Programie z numerem Członkowskim. Są trzy typy kart:
                1.11.1. Spersonalizowana Karta – karta PINS z numerem członkowskim w Programie, nazwiskiem właściciela karty oraz poziomem członkostwa w Programie (opcjonalnie);
                1.11.2. Niespersonalizowana Karta – karta PINS z numerem członkowskim w Programie;
                1.11.3. Tymczasowa karta – papierowa karta wydrukowana z profilu internetowego członka PINS lub dołączona do formularza aplikacyjnego. Karta tymczasowa musi zawierać czytelny numer członkowski PINS.

2. Kryterium kwalifikacji członkowstwa

2.1. Imię, nazwisko – imię i nazwisko wskazane w aplikacji muszą się zgadzać z danymi na dokumentach tożsamości (paszport, dowód osobisty).
2.2. Wiek – każda osoba fizyczna, która osiągnęła wiek 2 lat może zostać członkiem PINS. Osoby, które nie mogą uczetniczyć w Programie ze względu na swoje obywatelstwo, są reprezentowane przez swoich rodziców, opiekunów prawnych, powierników lub inną osobę, która jest legalnie uprawniona do reprezentowania Osoby.
2.3. Adres – adres wskazany przez Członka w Formularzu Aplikacyjnym do wysłania Spersonalizowanej Karty lub innej korespondencji powiązanej z Programem.

3. Rozpoczęcie członkostwa

3.1. Jedynie osoby, które wypełniły Formularz Aplikacyjny, mogą zostać Członkami.
3.2. Korzystając z profitów Programu, Członek akceptuje niniejsze Warunki oraz wszelkie ich przyszłe zmiany. Obecna wersja Warunków jest dostępna na stronie internetowej PINS www.pinsforme.com.
3.3. Tylko raz można złożyć Aplikację Programową oraz otrzymać zgodę na Członkostwo.
3.4. Coalition Rewards jest uprawiona do odrzucenia każdej aplikacji Programowej bez sprecyzowania powodu.
3.5. Wydana Karta może być używana tylko przez Członka lub prawnego przedstawiciela Członka, a członkostwa można przenieść na inną osobę.
3.6. Coalition Rewards zastrzega sobie prawo do odmowy statusu Członka, jak również statusu Wykonawcy lub VIP, oraz może jednostronnie anulować bieżący status bez dostarczenia wcześniejszego zawiadomienia Członkowi.

4. Konto PINS

4.1. Jako dowód na to, że Członkowi nadano konto PINS oraz że jest on upoważniony do gromadzenia PINS, Członkowi przyznaje się Konto członkowskie. Członek jest ograniczony do jednego Konta PINS oraz jednej Karty, dopóki nie podano inaczej w Warunkach.
4.2. W przypadku zakładania Konta poprzez wypełnienie formularza w wersji papierowej, zostanie ono otwarte w ciągu 3 tygodni.
4.3. Jeżeli Członek posiada więcej niż jedno Konto PINS, Coalition Rewards zastrzega sobie prawo do zamknięcia wszystkich Kont niezawierających PINS bez wcześniejszego zawiadomienia.
4.4. Jeżeli Członek ma kilka Kont, którym zostały przyznane PINS, PINS powinny zostać przetransferowane na Konto określone przez Członka, które stanie się stałym Kontem.
4.5. Konto jest przydzielone do unikalnego adresu e-mail określonego przez Członka, który może być zarejestrowany w Aplikacji Programowej tylko z jednym Kontem.
4.6. Zgromadzone PINS mogą zostać sprawdzone w Aplikacji Programowej poprzez użycie informacji profilu internetowym Członka (poprzez wpisanie adresu e-mail oraz hasła, podanych w trakcie rejestracji w PINS). Jeżeli Członek wykryje jakikolwiek błąd w sprawozdaniu na Koncie, on/ona może poinformować Serwis Członkowski PINS (numery telefonów: +48 22 209 50 59 w Polsce, +371 67 280 280 na Łotwie, +372 630 6660 w Estonii, +370 700 55 665 na Litwie, +358 (0)207 64 94 24 w Finlandii, +7 495 2585405 w Rosji; www.pinsforme.com) w ciągu jednego miesiąca od daty zakupu, chyba że uzgodniono inaczej. Po tym okresie zostanie uznane, że Członek zaakceptował istniejący stan Konta i dane nie powinny być zmienione.
4.7. Konto Przyjaciół i Rodziny Członków PINS
                4.7.1. Aplikacja Programowa PINS pozwala na połączenie kilku Kont w grupę. Stworzenie Konta Przyjaciół i Rodziny oraz dodanie nowych Członków odbywa się na stronie internetowej www.pinsforme.com w sekcji „My Account”.
                4.7.2. Maksymalna liczba kont, wynosząca osiem, może być połączona w jedno Konto Przyjaciół i Rodziny. Każdy właściciel Konta może być częścią tylko jednego Konta Przyjaciół i Rodziny.
                4.7.3. Członek, który stworzył Konto Przyjaciół i Rodziny, zostaje również jego administratorem oraz jest uprawniony do dodawania innych właścicieli Kont do Konta Przyjaciół i Rodziny, które on stworzył.
                4.7.4. Poprzez stworzenie Konta Przyjaciół i Rodziny, jego administrator bierze odpowiedzialność za każdą akcję przeprowadzoną na Koncie, nie wyłączając czynności dokonanych przez innych członków grupy.
                4.7.5. Administrator Konta Przyjaciół i Rodziny jest uprawniony do wydawania PINS z każdego konta w grupie. Inni Członkowie Konta Przyjaciół i Rodziny mogą wydawać tylko PINS zgromadzone na swoich indywidualnych kontach. Administrator Konta Przyjaciół i Rodziny ma prawo udzielić pozwolenia każdemu członkowi grupy na wydanie PINS z Konta Przyjaciół i Rodziny.
                4.7.6. Aby wyłączyć Konto z Konta Przyjaciół i Rodziny, administrator grupy musi skontaktować się z Serwisem Członkowskim PINS.
                4.7.7. W przypadku opuszczenia Konta Przyjaciół i Rodziny, Członek Konta zachowuje na swoim indywidualnym Koncie wszystkie zebrane i jeszcze nie wydane, posiadane w chwili opuszczania, PINS.
                4.7.8. Poprzez zgodę na dołączenie do grupy, Właściciel Konta potwierdza, że on zgadza się być zobowiązanym przez zasady administracyjne przedstawione w Punkcie 4.7. tychże Warunków.

5. Karty PINS

5.1. Zgłaszając się do Programu z jednym z Partnerów, Członek może otrzymać Niespersonalizowaną kartę. Członek, który ma zostać zarejestrowany w Programie, musi utworzyć profil online na www.pinsforme.com zaraz po otrzymaniu karty lub wypełnieniu Aplikacji Programowej załączonej do Karty.
5.2. Po wypełnieniu papierowego Formularza Aplikacyjnego z Tymczasową kartą oraz otrzymaniu i potwierdzeniu e-maila aktywacyjnego (Członek zatwierdza informacje na swoim profilu), lub zgłaszając się do Programu za pośrednictwem Internetu, Spersonalizowana karta PINS będzie wysłana na adres Członka.
5.3. Karta jest własnością Coalition Rewards i na żądanie musi być zwrócona do Coalition Rewards.

6. Naliczanie PINS

6.1. Aby otrzymać PINS w trakcie używania lub zakupu usług albo towarów, Członek musi pokazać numer swojego Członkostwa PINS i kartę PINS, albo każdą inną kartę, która upoważnia go do zbierania PINS. Jeżeli PINS nie są automatycznie zapisane na koncie Członka, może on zgłosić brakujące PINS poprzez użycie jego profilu online lub poprzez kontakt z Serwisem Członkowskim PINS. Jeżeli Karta lub numer Członkowski nie zostały okazane, żadne punkty nie zostaną naliczone.
6.2. Poprzez dokonanie zakupu w sklepach Partnerskich za pomocą którejkolwiek z kart płatniczych PINS, PINS mogą zostać gromadzone za te transakcje.
6.3. Partner powinien być odpowiedzialny za oferty i przywileje Partnerów w którym to przypadku oferty i korzyści mogą być subiektywne do warunków i regulaminów danego Partnera.
6.4. PINS nie będą przyznane za takie towary/usługi dla których dokumenty uzupełniające (bilety, kupony lotnicze) wskazują, że:

                6.4.1. Produkt lub usługa nie została wykorzystana;
                6.4.2. Ich wartość została zwrócona lub zrekompensowana w gotówce;
                6.4.3. Ich termin ważności upłynął.
                6.4.4. Zostały one uzyskane nielegalnie.

6.5. Niektórzy partnerzy mogą nie pozwolić na gromadzenie PINS w momencie okazania karty Tymczasowej. Liczba PINS na Koncie zależy od warunków obowiązujących w czasie korzystania z usługi Partnerskiej lub dokonywania zakupu. PINS Członka będą rejestrowane zgodnie z tymi Warunkami wobec wszystkich usług Partnerskich, które pozwalają na zbieranie PINS, otrzymanych w okresie pomiędzy zgłoszeniem do Programu, a rejestracją Konta PINS.
6.6. Podczas korzystania z usług lub przywilejów innego programu lojalnościowego, Członkowi nie będą przyznane PINS, chyba że uzgodniono inaczej.
6.7. Partner powinien obliczyć, a Coalition Rewards zapisać zgromadzone PINS na koncie Członka. Te PINS mogą zostać wydane w sposób zamierzony, jak określono w Warunkach lub innych materiałach informacyjnych PINS. Punkty otrzymane za pomocą innych programów nie mogą być wykorzystywane do otrzymywania przywilejów lub usług programu PINS, chyba że uzgodniono inaczej.
6.8. Wszelkie zawiadomienia o innych sposobach gromadzenia PINS, które nie są wymienione w tych Warunkach, powinny zostać opublikowane oddzielnie w materiałach informacyjnych PINS.

7. Spieniężenie PINS

7.1. Zebrane PINS mogą być wydane, gdy tylko wymagana suma PINS za zakup konkretnych produktów/usług została naliczona na koncie Członka.
7.2. Program oferuje wydawanie zgromadzonych PINS w sklepie internetowym: shop.pinsforme.com. Poprzez dokonanie zakupu Członek potwierdza, że przeczytał wcześniej warunki sklepu online i je zaakceptował.
7.3. Dostępność produktów/usług może zależeć od ich dostępności w magazynie Partnera lub innych warunków przedstawionych przez Partnera. Produkty/usługi nie mogą być łączone z innymi ofertami lub promocjami, chyba że wskazano inaczej. Dodatkowa informacja o dostępności produktów/usług i specjalnych warunkach jest dostępna na stronie www.pinsforme.com lub u poszczególnych Partnerów.
7.4. Po zakupie produktów/usług, dokumenty potwierdzające (przyznane bilety lotnicze i/lub inne potwierdzenia zakupu) zostaną wysłane na adres wskazany przez Członka. Dokumenty będą przygotowywane elektronicznie. Informacja na temat polityki zwrotu oraz ceny za usługi jest dostępna w materiałach informacyjnych PINS i/lub Partnerów. Wszystkie pytania dotyczące tematu mogą być kierowane do Serwisu Członkowskiego PINS.
7.5. Jeśli Członek ma życzenie zwrócić produkt otrzymany w zamian za zgromadzone PINS i jest w stanie przedstawić dokumenty potwierdzające, powinna mu zostać zwrócona wartość produktu, określona tylko w dokumentach potwierdzających. Zgromadzone PINS nie są kasowane, ale zwracane z powrotem na Konto Członka. Jeżeli za zakup zapłacono z Konta Przyjaciół i Rodziny, PINS są zwrócone na Konto z którego dokonano zakupu.

8. Okres ważności PINS

8.1. PINS są ważne przez 3 lata, licząc od pierwszego dnia naliczania (dzień, kiedy dokonano zakupu produktu/serwisu), chyba że uzgodniono inaczej.
8.2. Status PINS jest ważny przez 365 dni od daty, kiedy odbył się kurs Lux Express.

9. Podatki, opłaty i zmiany usługi

9.1. Członek jest odpowiedzialny za pokrycie wszystkich dodatkowych kosztów, takich jak podatki (np. podatki i opłaty lotniskowe, opłaty zabezpieczenia, opłaty  za dostawę),  dodatkowe  opłaty (np. ubezpieczenie) i zmiany usługi (np. opłata za zmianę rezerwacji), dotyczących zakupów produktów/usług Partnera z PINS.

10. Naruszenie warunków i zasad, wygaśnięcie członkostwa, aktualizacje programu

10.1. Członek jest uprawniony do zakończenia członkostwa w Programie w dowolnym czasie poprzez poinformowanie pisemnie Coalition Rewards. W tym przypadku zgromadzone PINS nie są zwracane lub w inny sposób rekompensowane oraz nie można ich przenieść.
10.2. Coalition Rewards może zakończyć udział Członka w Programie, jeżeli nie podjęto żadnych kroków, po otrzymaniu uprzedniego ostrzeżenia, w następujących przypadkach:

                10.2.1. Nieprawdziwe dane osobowe; lub
                10.2.2. Szkoda wobec Coalition Rewards i/lub Partnerów Coalition Rewards i/lub ich pracowników lub innych Członków Programu, powstała w wyniku działań Członka lub ich brak.

10.3. W wyżej wymienionych przypadkach Coalition Rewards zastrzega sobie prawo do zamrożenia konta Członka.
10.4. Nie można odnowić Członkostwa w Programie, jeżeli Coalition Rewards już je zamknęło.
10.5. Do czasu wygaśnięcia członkostwa w Programie niniejsze Warunki pozostają w mocy.
10.6. Jeżeli Partner kończy swoją współpracę z Coalition Rewards, PINS naliczone za pośrednictwem tego Partnera powinny zostać na koncie Członka do czasu ich wygaśnięcia.
10.7. Coalition Rewards zastrzega sobie prawo do anulowania Programu w dowolnym czasie lub do zamiany go na inny program.

11. Ochrona danych

11.1. Coalition Rewards (Menedżer danych) realizuje przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Prawem o Ochronie Danych Osobowych i innymi obowiązującymi przepisami Republiki Łotewskiej.
11.2. Coalition Rewards zastrzega sobie prawo i Członek akceptuje to, że dane osobowe dostarczone przez Członka oraz informacja o zakupach zarejestrowana w systemie mogą być użyte do następujących celów:
11.2.1. Identyfikacja Członka;
11.2.2. Utworzenie statystyk Programu;
11.2.3. Informowanie Członka o działaniach Programu, ofertach i nowościach w zakresie dozwolonym przez Członka.
11.2.4. Informowanie Członka o saldzie jego konta PINS;
11.2.5. Informowanie Członka o ofertach osób trzecich w zakresie dozwolonym przez Członka w momencie rejestracji w Programie albo w inny uzgodniony z Członkiem sposób.
11.3. Członek, którzy zaprasza nowych uczestników do Programu powinien zapewnić przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Prawem o Ochronie Danych Osobowych i innymi obowiązującymi przepisami Republiki Łotewskiej. Członek nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia lub bonifikaty za zaproszenie nowych członków, chyba że uzgodniono to indywidualnie.
11.4. Przedstawione przez uczestników dane będą przetwarzane i przechowywane w obrębie Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych lub innych krajów, dla których Członek może otrzymać oddzielne zawiadomienie.

12. Inne

12.1. Członek jest zobowiązany do używania i przechowywania Karty z dbałością. Członek powinien dążyć do ochrony Karty przed wysokimi temperaturami, efektami elektromagnetycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi.
12.2. Jeżeli Karta została zgubiona, ukradziona, uległa zniszczeniu lub została użyta przez inną osobę bez zgody Członka (lub jeżeli Konto Członka jest używane przez inną osobę), Członek powinien niezwłocznie poinformować o tym Serwis Członkowski PINS. Dopóki Serwis Członkowski PINS nie zostanie poinformowany, Członek ponosi odpowiedzialność za wszelkie próby użycia Karty lub informacji o koncie.
12.3.Coalition Rewards działa w dobrej wierze i zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia tych Warunków, produktów/usług, ilości produktów/usług lub procedur PINS, określonych w jakichkolwiek innych dokumentach programu, ilekroć takie zmiany są uważane za niezbędne. Takie zmiany i dodatki zostaną uznane za zatwierdzone, jeżeli Członek będzie kontynuował udział w Programie lub jeżeli nie złożono żadnych pisemnych zastrzeżeń w ciągu jednego miesiąca od momentu opublikowania Warunków. Jeżeli Członek nie zgadza się na zmiany w Programie, on/ona może anulować swoje uczestnictwo zgodnie z Artykułem 10.1. tych Warunków.

13. Prawo właściwe i jurysdykcja

13.1. Ważność, struktura i wykonanie niniejszych Warunków są regulowane przepisami prawa Republiki Łotewskiej i podlegają jurysdykcji sądów łotewskich.
13.2. Jeżeli któryś z powyższych warunków w całości lub w części nie jest prawomocny, nie wpływa to na ważność pozostałych warunków.
13.3. W przypadku różnych interpretacji niniejszych Warunków w różnych językach, wersja angielska będzie rozstrzygająca.