luxexpress, site logo

Euroopa Komisjon: Eesti riik on kohustatud bussivedajatele hüvitist maksma

5 min

Eestis 20 aastat kehtinud seadus, mis kohustab bussiettevõtteid tasuta ja riigi hüvitiseta vedama puudega inimesi ning koolieelikuid, on vastuolus Euroopa õigusega.

Sellise seisukoha võttis Euroopa Komisjon 20. juulil, kui andis hinnangu Euroopa Kohtule kohtuasjas, mille Lux Express algatas Eestis 2019. aastal seoses ühistranspordiseaduse põhiseadusvastasusega.

Lux Express Estonia AS juhatuse liikme Ingmar Roosi sõnul on see oluline läbimurre aastaid kestnud ebaõiglase ja õigusvastase olukorra lõpetamisel. „Me ei pöördunud kohtusse mitte puuetega inimeste ja eelkooliealiste laste vastu ega vaidlusta riigi õigust pakkuda neile ühistranspordi kasutamiseks soodsamaid tingimusi. Me vaidleme riigi poolt kujundatud ebaõiglase süsteemi vastu. Vedajatele, kellelt riik avaliku teenindamise lepingute alusel veoteenust ostab, hüvitatakse tasuta sõiduõigusega reisijate vedamise kulu läbi kilomeetri hinna, kuid puhtalt piletitulust toimivaid liine teenindavad vedajad peavad samu sõitjategruppe teenindama tasu saamata.”

Roosi sõnul muudab ülekohtuse olukorra veelgi grotesksemaks asjaolu, et juba 2008. aastal andis majandus- ja kommunikatsiooniministeerium õiguskantsleri vahendusel bussivedajatele lubaduse, et peagi luuakse tasuta sõiduõigusega isikute teenindamiseks spetsiaalne hüvitiste süsteem. „13 aastat on möödas, aga seda lubadust ei ole senini täidetud. Küll aga on valitsus vahepeal leidnud, et Eesti riik on piisavalt rikas, et käima panna üleüldine tasuta bussiliiklus avalikel maakonnaliinidel,“ lisas Roos.

Lux Expressi kohtuvaidluses esindanud advokaadibüroo Sorainen vandeadvokaat Carri Ginter on tänulik Tallinna Halduskohtu kohtunikule, kes küsimuse Euroopa Kohtusse saatis. „Riik püüdis viimase võimaluseni väita, et Euroopa Liidu õigus siin ei kohaldu. Edasi saab vaidlus keskenduda sellele, kui palju tuleb riigil bussiettevõtjatele hüvitist maksta," ütles Ginter. 

Antud küsimuse lahendamist võib raskendada aga asjaolu, et riigil endal puuduvad andmed seaduses ettenähtud tasuta sõiduõigusega reisijate arvu kohta. 2018. aastal algatati bussivedajate initsiatiivil küll projekt, kuid riik loobus selle täideviimisest põhjusel, et projekti ei oleks jõutud läbi viia enne EL-i rahastusperioodi lõppu.

 

Kohtuprotsessi taust ja Euroopa Komisjoni seisukoht:

Lux Express Estonia AS pöördus 2019. aasta juulis Eesti riigi vastu kohtusse taotlusega tunnistada põhiseadusvastaseks ühistranspordiseadusega pandud kohustus vedada riigipoolset hüvitist saamata kommertsliinidel tasuta eelkooliealisi lapsi ning puudega isikuid. Samasisulise kaebusega pöördusid halduskohtusse veidi hiljem veel kolm Eesti bussiettevõtet.

Senises kohtumenetluses on Eesti riiki esindav Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium väljendanud seisukohta, et ühistranspordiseadusega bussivedajatele pandud kohustus teenindada eelkooliealisi lapsi ja puuetega isikuid tasuta, ilma hüvitist saamata, ei ole oma olemuselt avaliku teenindamise kohustuse panemine.

Seevastu Euroopa Komisjoni poolt Euroopa kohtule esitatud seisukohas on üheselt väljendatud seisukohta, et kommertsalustel reisijate liinivedu teostatavatele ettevõtjatele pandud kohustus vedada teatud kategooriasse kuuluvaid reisijaid tasuta, nagu käesoleval juhul on pandud ÜTS §-ga 34, kujutab endast avaliku teenindamise kohustust. Samuti asub Euroopa Komisjon seisukohale, et Eesti ühistranspordiseaduse §34, mis sätestab, et sõitjate tasuta vedu vedajale ei hüvitata, on vastuolus Euroopa Liidu õigusega. Sisuliselt asub Euroopa Komisjon sellega seisukohale, et Eestis alates 2000. aastast kehtiv regulatsioon on õigusvastane.