luxexpress, site logo

Konfidencialitātes politika

1. Vispārīgie noteikumi.

1.1. Šis dokuments nosaka Lux Express politiku attiecībā uz Lux Express klientu – regulāro starptautisko autobusu līniju pasažieru un Lux Express interneta vietnes lietotāju personas datu apstrādi.
Atkarībā no valsts, kuras teritorijā notiek personas datu apstrāde, šajā dokumentā minētā Lux Express politika attiecībā uz personas datu apstrādi, tiek piemērota daļā, kas nav pretrunā ar nacionālo likumdošanu.
Krievijas Federācijas teritorijā personas datu apstrāde tiek veikta atbilstoši kārtībai, kas noteikta 2006.gada 27.jūlija Federālajā likumā Nr.152-FZ „Par personas datiem”.

1.2. Dokumenta tekstā tiek izmantoti šādi pamatjēdzieni:

„Personas datu operators”, „Operators”, „Lux Express” (Luks Ekspress)– juridiskās personas (visas kopā un katra atsevišķi) – Slēgtā akciju sabiedrība „EVROLAINS”, reģistrēta un darbojas saskaņā ar Krievijas Federācijas normatīvajiem aktiem (Reģ.Nr.1027810259146, NMR kods 7816121179, atrašanās vieta: 198095, St. Petersburg, Mitrofanyevskoye shosse, 2-1), kā arī šādas ārzemju juridiskās personas: AS „Lux Express Estonia” (Igaunijas Republika), SIA „Lux Express Latvia” (Latvijas Republika), UAB „Lux Express Lithuania” (Lietuvas Republika), SP.Z O.O „LUX EXPRESS POLSKA” (Polija), kuras veic regulārus starptautiskos pasažieru autobusu pārvadājumus, izmantojot Lux Express (Luks Ekspress) preču zīmi;

„Personas datu subjekts”, „Klients”– pilsonis, kurš ir noskaņots pasūtīt vai iegādāties, vai tas, kurš personīgajām vajadzībām pasūta, iegādājas vai izmanto Lux Express pasažieru pārvadājumu pakalpojumus starptautiskajā satiksmē, kas nav saistīts ar komercdarbības veikšanu. Personas datu subjekts ir arī pilsonis, kura personas datus Operators saņem no aģenta, tūrisma operatora, kas Personas datu subjektam nodrošina transporta pakalpojumu sniegšanu, izmantojot Lux Express pakalpojumus.
Personas datu subjekti ir Lux Express interneta vietnes apmeklētāji, kas nodod savus datus ar mērķi lietot Lux Express interneta vietni un (vai) saņemt informāciju par Lux Express pakalpojumiem.

„Personas datu apstrāde” – jebkuras Operatora darbības (operācijas) ar personas datiem vai Operatora darbību (operāciju) kopums, kas tiek veikts izmantojot automatizācijas līdzekļus vai bez to izmantošanas. Personas datu apstrāde iekļauj sevī, tajā skaitā: personas datu ievākšanu, ierakstīšanu, sistematizāciju, uzkrāšanu, uzglabāšanu, precizēšanu (atjaunošana, labošana), iegūšanu, izmantošanu, nodošanu (izplatīšana, sniegšana, piekļūšana), depersonalizēšanu, bloķēšanu, dzēšanu, iznīcināšanu, kā arī personas datu apstrādi, izmantojot datortehniku (automatizēta personas datu apstrāde) Operatora informācijas sistēmā un personas datu nodošanu ārvalstu teritoriālajai iestādei, ārvalstu fiziskai personai vai ārvalstu juridiskai personai (personas datu starpvalstu nodošana).

„Lux Express interneta vietne” – oficiālais Lux Express informatīvais resurss, kas atrodas internetā ar domēna vārdiem luxexpress.eu, simpleexpress.eu, kā arī jebkuriem citiem domēna vārdiem, t.sk. atkarībā no ģeogrāfiskās piederības, kas tieši vai netieši virza lietotāju uz norādītajiem domēna vārdiem.

1.3. Personas datu subjekta pamattiesības:
– pieprasīt precizēt savus personas datus, tos bloķēt vai iznīcināt gadījumā, ja personas dati ir nepilnīgi, novecojuši, nepatiesi, nelikumīgi iegūti vai nav nepieciešami izvirzīto apstrādes mērķu sasniegšanai, kā arī īstenot likumā paredzētos pasākumus savu tiesību aizsardzībai;
– pieprasīt savu personas datu sarakstu, ko apstrādā Lux Express un to iegūšanas avotu;
– saņemt informāciju par savu personas datu apstrādes termiņiem, t.sk. par to uzglabāšanas termiņiem;
– pieprasīt paziņot visām personām, kurām iepriekš tika paziņoti nepatiesi vai nepilnīgi viņa personas dati, par visiem veiktajiem labojumiem vai papildinājumiem;
– apstrīdēt pilnvarotajā personas datu subjektu tiesību aizsardzības iestādē vai tiesā prettiesisku darbību vai bezdarbību, apstrādājot viņa personas datus;
– savu tiesību un likumīgo interešu aizsardzībai, t.sk. par zaudējumu atlīdzināšanu un (vai) morālā kaitējuma kompensāciju tiesas ceļā.

1.4. Lux Express konfidencialitātes politika, kas minēta šajā dokumentā attiecas uz personas datiem, kas iegūti gan pirms, gan pēc tās pieņemšanas.

2. Personas datu apstrādes mērķis.

Operators veic Klienta personas datu apstrādi ar mērķi noslēgt, grozīt vai lauzt ar Klientu noslēgto starptautisko pasažieru pārvadāšanas līgumu un ar mērķi izpildīt šādu līgumu, kā arī ar mērķi nodrošināt iespēju Operatoram turpmāk izmantot Klienta personas datus gadījumā, ja tas atkārtoti vērsīsies pēc Lux Express pakalpojumiem.
Operators veic Klienta personas datu apstrādi, kad Klientam tiek noformēts braukšanas dokuments – biļete, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem apliecina pasažiera pārvadājumu līguma noslēgšanu.
Operators veic Klienta personas datu apstrādi ar mērķi informēt Klientu par Lux Express pakalpojumiem, bet Lux Express interneta vietnē – ar mērķi sniegt Klientam iespējas izmantot Lux Express interneta vietni un nodrošināt piekļuvi Lux Express patstāvīgas biļešu noformēšanas elektroniskajai sistēmai, Klienta sociālās aktivitātes vēstures aplūkošanai Lux Express interneta vietnē.
Operators veic Klienta personas datu apstrādi ar mērķi pildīt prasības, kas noteiktas valsts robežas (pārrobežu prasības), muitas, transporta likumdošanā, lai šķērsotu attiecīgu robežas, muitas, transporta vai citu obligāto kontroli, šķērsojot valsts robežu.
Operators veic Klienta personas datu apstrādi ar mērķi izpildīt Krievijas Federācijas likumdošanas prasības attiecībā uz transporta drošību un klienta personas datu nodošanu Vienotajā valsts transporta drošības nodrošināšanas informācijas sistēmā.

3. Personas datu apstrādes tiesiskais pamatojums.

Krievijas Federācijā:
09.02.2007. Federālais likums Nr.16-FZ „Par transporta drošību”;
24.07.1998. Federālais likums Nr.127-FZ „Par valsts kontroli pār starptautisko autotransporta pārvadājumu īstenošanu un atbilstību par to kārtības neievērošanu”;
Krievijas Federācijas 01.04.1993. likums Nr.4730-1 „Par Krievijas Federācijas valsts robežu”;
15.08.1996. Federālais likums Nr.114-FZ „Par izbraukšanas kārtību no Krievijas Federācijas un iebraukšanas kārtību Krievijas Federācijā”;
Muitas savienības Muitas kodekss;
27.11.2010. Federālais likums Nr.311-FZ „Par muitas regulēšanu Krievijas Federācijā”.

Valstīs, kur tiek veikta Operatora darbība (izņemot nacionālo likumdošanu);
Lux Express biļešu pārdošanas noteikumi;
Pasažieru un bagāžas pārvadājumu noteikumi Lux Express līnijās;
Starptautiskās satiksmes pasažieru pārvadājumu līgums, kura noslēgšana starp Operatoru un Klientu tiek apstiprināta, kad Operators izsniedz biļeti;
Klienta piekrišana personas datu apstrādei, izņemot gadījumus, kad saskaņā ar likumu personas datu apstrāde pieļaujama bez Klienta piekrišanas.

4. Personas datu sastāvs. To apstrādes un aizsardzības kārtība un noteikumi. 

4.1. Saskaņā ar izvirzītajiem mērķiem Operators veic šādu Klienta personas datu apstrādi:
–    uzvārds, vārds, tēva vārds;
–    dzimšanas datums;
–    personu apliecinoša dokumenta veids un numurs, kuru uzrādot tiek nopirkts braukšanas dokuments (biļete);
–    izbraukšanas punkts, galapunkts, maršruta veids (tiešais, tranzīta);
–    brauciena datums;
–    dzimums;
–    pilsonība;
–    vīzas vai cita dokumenta rekvizīti, kas sniedz ārvalstu pilsonim (personai bez pilsonības) tiesības iebraukt galamērķa valstī un (vai) tranzīta iebraukšanai tajā;
–    kontakta tālruņi, t.sk. mobilie;
–    elektroniskā pasta adreses;
–    IP-adrese;
–    Informācija no failiem „cookie” (ieskaitot informāciju par Klienta atrašanās vietu ar precizitāti līdz pilsētai, par Klienta ierīci, par Klienta darbībām Lux Express interneta vietnē, t.sk. par viņa interesēm un pasūtījumiem);
–    Informācija par pārlūku (vai citu programmu, ar kuras palīdzību notiek piekļuve interneta tīmeklim un vēršanās Lux Express interneta vietnē), piekļuves laiks, pieprasītās vietnes adreses.
Atkarībā no konkrētās personas datu apstrādes operācijas Operators apstrādā Klienta personas datus pilnībā vai atsevišķu rekvizītu apjomā.
Klienta personas datu apstrāde aprobežojas ar šī dokumenta 2.sadaļā norādīto mērķu sasniegšanu.

4.2. Parasti Operators apstrādā Klienta personas datus ar datortehnikas palīdzību (automatizēta personas datu apstrāde), izmantojot Operatora informācijas sistēmu, tostarp arī tajā integrētas trešo personu sistēmas šādos gadījumos: noformējot (pārdošanas gadījumā) Klientam biļeti, veicot tajā izmaiņas, anulējot biļeti, norēķinoties ar Klientu atbilstoši pārvadāšanas līgumam, informējot Klientu par pārvadāšanas līguma izpildi, izpildot iekšējās operācijas, kas saistītas ar Klienta pārvadājumiem, izpildot transporta drošības prasības, kā arī robežas un muitas formalitātes.
Apstrādes gaitā Klienta personas dati var tikt nodoti pa Lux Express iekšējo interneta datortīklu.

4.3. Parasti Personas datu nodošana ar Operatora informācijas sistēmu integrētās trešo personu informācijas sistēmās tiek veikta bezpersoniskā veidā un tikai ar mērķi un saistība ar operācijām, kas minētas šī dokumenta 4.2.punktā.

4.4. Operators veic Klienta personas datu nodošanu ārvalstīm tikai starp Lux Express juridiskajām personām, ko aptver jēdziens „Personas datu operators” saskaņā ar šī dokumenta 1.2.punktu, nododot pa iekšējo tīklus, kas darbojas interneta tīmeklī.
Klienta personas datu pārrobežu nodošana ārvalstu iestādei, ievērojot obligātās nacionālās likumdošanas prasības, kā arī saskaņā ar obligātu ārvalsts iestādes Operatora pieprasījumu.

4.5. Operators Klienta personas datus nodod izziņas, izmeklēšanas un tiesu, citām pilnvarotajām valsts iestādēm pēc to pieprasījuma, kā arī pamatojoties uz spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
Operators var kā pierādījumu nodot tiesai, valsts iestādei vai to amatpersonām dokumentus un ziņas, kas satur Klienta personas datus, ja viņu lietvedībā ir lietas, kuru iniciators vai dalībnieks ir Klients.

4.6. Operators uzglabā Klienta personas datus 5 (piecu) gadu laikā no dienas, kad Klients pēdējo reizi vērsies pēc Lux Express pakalpojumiem, ar mērķi tos izmantot turpmākajās reizēs, kad Klients vērsīsies pēc pakalpojumiem un Klienta informēšana par Operatora pakalpojumiem, bet pēc minētā termiņa beigām personas dati tiek iznīcināti.

4.7. Operators pārtrauc Klienta personas datu apstrādi, kad beidzas vienošanās termiņš vai gadījumā, kad Klients atsauc vienošanos par viņa personas datu apstrādi, kā arī gadījumā, kad notiek prettiesiska personas datu apstrāde.

4.8. Operators un citas personas, kuras noteiktajā kārtībā saņēmušas piekļuvi personas datiem, nodrošina personas datu konfidencialitātes režīmu un neatklāj tos trešajām personām, neizplata tos bez personas datu subjekta piekrišanas, izņemot likumdošanā noteiktos gadījumus.

4.9. Apstrādājot Lux Express personas datus, īsteno nepieciešamos tiesiskos, organizatoriskos un tehniskos pasākumus un nodrošina to realizāciju personas datu aizsardzībai no personas datu prettiesiskas vai nejaušas piekļuves, iznīcināšanas, izmaiņu veikšanas, bloķēšanas, kopēšanas, izsniegšanas, izplatīšanas, kā arī no citām prettiesiskām darbībām attiecībā uz personas datiem.
Lai nodrošinātu koordinētas personas datu apstrādes darbības (t.sk. par to drošību), Lux Express nozīmē atbildīgo personu.

5. Personas datu aktualizēšana un labošana.

5.1. Operators veic Klienta personas datu aktualizēšanu un labošanu gadījumā, kad viņš personīgi atkārtoti vēršas pēc Lux Express pakalpojumiem un sniedz atjaunotus datus, kā arī sniedzot datus, kas liecina par nepieciešamību labot personas datus.
Pieļaujama Klienta personas datu aktualizēšana un labošana, kad tas atkārtoti vēršas pēc Lux Express pakalpojumiem pa telefonu (pa informatīvo atbalsta līniju, ziņas par kuru publicētas Lux Express interneta vietnē sadaļā „Info”), kad jāaktualizē (jālabo) citas tehniskas un pārrakstīšanās kļūdas jebkādos no turpmāk minētajiem Klienta personas datu rekvizītiem: uzvārds, vārds, tēva vārds, elektroniskā pasta adrese, tālruņa numurs, un, ja Operatoram ir iespēja (t.sk. tehniska) viennozīmīgi identificēt Klientu pa citiem tā rīcībā esošajiem pārbaudītiem Klienta personas datiem.

5.2. Operators arī aktualizē un labo Klienta personas datus pēc viņa rakstiska pieprasījuma, kas nodots Operatoram kādā no šādiem veidiem:
–     rakstiski vēršoties Lux Express pārdošanas un apkalpošanas ofisos valstīs, kurās tiek īstenota Operatora darbība;
–    ierakstītā pasta sūtījumā ar paziņojumu par saņemšanu rakstiski sūtot vēstuli uz juridiskās personas – Operatora oficiālo korespondences adresi valstīs, kurās tiek īstenota Operatora darbība;
–    elektroniskā veidā pa elektronisko pastu sūtot rakstisku vēstuli uz elektroniskā pasta adresi.
Ziņas par korespondences adresēm, kur vērsties saistībā ar personas datu apstrādi, atrodas Lux Express interneta vietnes sadaļā „Info”.

5.3. Gadījumā, ja Operatoram rodas šaubas par Klienta aktualizēšanai vai labošanai sniegto personas datu patiesumu vai, ja tie nav dokumentāli apliecināti, Operators ir tiesīgs pieprasīt no Klienta dokumentāli apliecināt aktuālos personas datus (pase, laulību apliecība, vārda maiņas apliecība vai citi dokumenti).

5.4. Šajā sadaļā noteiktajā kārtībā Operators veic Klienta personas datu dzēšanu (iznīcināšanu), ja Klients atsakās no to tālākas apstrādes, kā arī ar Klientu risinot jautājumus par Klienta personas datu apstrādi.

6. Informēšana. Izmaiņas Lux Express konfidencialitātes politikā.

6.1. Gadījumā, kad Klients vēršas Lux Express interneta vietnē, Lux Express informē viņu par iespēju iepazīties ar Lux Express Konfidencialitātes politiku, ja Klients turpina lietot Lux Express interneta vietni, tas nozīmē, ka Klients piekrīt šai Lux Express konfidencialitātes politikai un viņa personas datu apstrādei.

6.2. Pirms uzsākt Klienta braukšanas dokumenta (biļetes) noformēšanu, kā arī pirms pasažiera pārvadāšanas līguma noslēgšanas, labošanas vai laušanas, Lux Express elektroniskā veidā informē Klientu ar Lux Express interneta vietnes starpniecību par ziņām par iespēju iepazīties ar Lux Express Konfidencialitātes politiku, turpmāka noradīto darbību veikšana iespējama tikai tad, ja Klients piekrīt viņa personas datu apstrādei saskaņā ar Lux Express Konfidencialitātes politiku.

6.3. Lux Express ir tiesības veikt izmaiņas un papildināt šo dokumentu. Jaunā Lux Express Konfidencialitātes politikas redakcija stājas spēkā tās publicēšanas brīdī Lux Express interneta vietnē.

6.4. Klienta pienākums ir savlaicīgi iepazīties ar šī dokumenta izmaiņām Lux Express interneta vietnē.

Izmantojam sīkdatnes (cookies), lai nodrošinātu pilnvērtīgu lapas darbību. Turpinot izmantot mājas lapu, pieņemam, ka atļaujat mums izmantot šīs sīkdatnes. sīkdatņu politika