luxexpress, site logo

Privatumo Politika

1. Bendrosios nuostatos.

1.1. Šis dokumentas nustato „Lux Express“ klientų – reguliariųjų tarptautinių autobusų linijų keleivių ir „Lux Express“ interneto svetainės naudotojų – asmens duomenų tvarkymo politiką.
Priklausomai nuo valstybės, kurios teritorijoje yra tvarkomi asmens duomenys, šiame dokumente išdėstyta „Lux Express“ asmens duomenų tvarkymo politika taikoma tiek, kiek ji neprieštarauja vietos įstatymams.
Rusijos Federacijos teritorijoje asmens duomenys tvarkomi 2006 m. liepos 27 d. Federalinio įstatymo „Dėl asmens duomenų“ Nr. 152-FZ nustatyta tvarka.

1.2. Dokumento tekste vartojamos pagrindinės sąvokos:

Asmens duomenų operatorius, Operatorius, „Lux Express“– juridiniai asmenys (visi kartu ir kiekvienas atskirai) – uždaroji akcinė bendrovė „EUROLINES“, įregistruota ir veikianti pagal Rusijos Federacijos įstatymus (PVRN 1027810259146, MMIN 7816121179, buveinė: 198095, St. Petersburg, Mitrofanyevskoye shosse, 2-1), taip pat užsienio juridiniai asmenys: AS „Lux Express Estonia“ (Estijos Respublika), SIA „Lux Express Latvia“ (Latvijos Respublika), UAB „Lux Express Lithuania“ (Lietuvos Respublika), SP.Z O.O „LUX EXPRESS POLSKA“ (Lenkija), reguliariai vežantys keleivius tarptautiniais autobusų maršrutais naudodami prekės ženklą „Lux Express“;

Asmens duomenų subjektas, Klientas
– asmuo, ketinantis užsisakyti ar įsigyti arba užsisakantis, įsigyjantis „Lux Express“ keleivių vežimo tarptautiniais maršrutais paslaugas ar jomis besinaudojantis savo reikmėms, kurios nėra susijusios su verslo veikla. Asmens duomenų subjektas taip pat yra asmuo, kurio asmens duomenis Operatoriui perduoda agentas, kelionių organizatorius, teikiantis Asmens duomenų subjektui transporto paslaugas pasitelkdamas „Lux Express“ paslaugas.
Asmens duomenų subjektais taip pat laikomi „Lux Express“ interneto svetainės lankytojai, kurie teikia savo asmens duomenis naudojimosi „Lux Express“ interneto svetaine ir (arba) informacijos apie „Lux Express“ paslaugas gavimo tikslais.

Asmens duomenų tvarkymas
– bet koks Operatoriaus veiksmas (operacija) arba veiksmų (operacijų), atliekamų naudojant automatizavimo priemones arba jų nenaudojant, su asmens duomenimis visuma. Asmens duomenų tvarkymas apima asmens duomenų rinkimą, įrašymą, sisteminimą, kaupimą, saugojimą, tikslinimą (atnaujinimą, keitimą), gavimą, naudojimą, perdavimą (platinimą, teikimą, prieigą), nuasmeninimą, blokavimą, šalinimą, naikinimą, taip pat jų tvarkymą naudojant Operatoriaus informacinės sistemos skaičiavimo technikos priemones (automatizuotas asmens duomenų tvarkymas) ir asmens duomenų perdavimą užsienio valstybės teritorijoje esančioms užsienio valstybės valdžios institucijoms, užsienio fiziniams arba juridiniams asmenims (tarpvalstybinis asmens duomenų perdavimas).

„Lux Express“ interneto svetainė
– oficialus internete skelbiamas „Lux Express“ informacinis išteklius, kurio domeno vardai yra luxexpress.eu, simpleexpress.eu, taip pat bet kokie kiti domeno vardai, taip pat ir priklausantys tam tikrai geografinei vietovei, tiesiogiai ar netiesiogiai nukreipiantys naudotoją į nurodytus domenų vardus.

1.3. Pagrindinės Asmens duomenų subjekto teisės:
– reikalauti patikslinti savo asmens duomenis, juos blokuoti arba sunaikinti, jeigu asmens duomenys yra neišsamūs, pasenę, neteisingi, neteisėtai gauti arba nėra būtini nurodytam tvarkymo tikslui pasiekti, taip pat imtis įstatyme numatytų priemonių savo teisėms ginti;
– reikalauti savo asmens duomenų, kuriuos tvarko „Lux Express“, sąrašo ir jų gavimo šaltinio;
– gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymo bei saugojimo terminus;
– reikalauti informuoti visus asmenis, kuriems anksčiau buvo pateikti neteisingi arba neišsamūs jo asmens duomenys, apie visus atliktus jų šalinimus, taisymus ar pildymus;
– apskųsti įgaliotai Asmens duomenų subjektų teisių apsaugos įstaigai arba teismui neteisėtus jo asmens duomenų tvarkymo veiksmus arba neveikimą;
– reikalauti ginti jo teises ir teisėtus interesus bei atlyginti nuostolius ir (arba) kompensuoti moralinę žalą teismo tvarka.

1.4. Šiame dokumente išdėstyta „Lux Express“ privatumo politika taikoma asmens duomenims, gautiems tiek iki, tiek ir po šio dokumento išleidimo.

2. Asmens duomenų tvarkymo tikslas.

Operatorius tvarko Kliento asmens duomenis siekdamas sudaryti, keisti ir nutraukti, taip pat vykdyti savo ir Kliento keleivio vežimo tarptautiniais maršrutais sutartį, taip pat siekdamas užtikrinti galimybę vėliau naudoti Kliento asmens duomenis, jeigu jis dar kartą kreiptųsi į „Lux Express“.
Operatorius tvarko Kliento asmens duomenis formindamas Klientui kelionės dokumentą – bilietą, patvirtinantį, kad buvo sudaryta keleivio vežimo sutartis pagal įstatymus.
Operatorius tvarko Kliento asmens duomenis siekdamas informuoti Klientą apie „Lux Express“ paslaugas, o „Lux Express“ interneto svetainėje – siekdamas suteikti Klientui galimybę naudotis „Lux Express“ interneto svetaine ir savarankiško „Lux Express“ bilietų užsakymo elektronine sistema, sekti Kliento socialinio aktyvumo istoriją „Lux Express“ interneto svetainėje.
Operatorius tvarko Kliento asmens duomenis siekdamas vykdyti valstybės sienos įstatymų reikalavimus (pasienio reikalavimus), muitinės, transporto įstatymus, kad būtų atlikta pasienio, muitinės, transporto ar kita privalomoji kontrolė kertant valstybių sienas.
Operatorius tvarko Kliento asmens duomenis siekdamas vykdyti Rusijos Federacijos transporto saugumo įstatymų reikalavimus ir perduoti Kliento asmens duomenis į Bendrąją valstybės transporto saugumo užtikrinimo informacinę sistemą.

3. Asmens duomenų tvarkymo teisiniai pagrindai.

Rusijos Federacijoje:
2007-02-09 Federalinis įstatymas Nr. 16-FZ „Dėl transporto saugumo“;
1998-07-24 Federalinis įstatymas Nr. 127-FZ „Dėl tarptautinių vežimų automobiliais valstybės kontrolės ir atsakomybės už jų vykdymo tvarkos pažeidimą“;
Rusijos Federacijos 1993-04-01 įstatymas Nr. 4730-1 „Dėl Rusijos Federacijos valstybės sienos“;
1996-08-15 Federalinis įstatymas Nr. 114-FZ dėl „Dėl išvykimo iš Rusijos Federacijos ir atvykimo į Rusijos Federaciją tvarkos“;
Muitų sąjungos muitinės kodeksas;
2010-11-27 Federalinis įstatymas Nr. 311-FZ „Dėl muitinės veiklos reglamentavimo Rusijos Federacijoje“.

Valstybėse, kuriose operatorius vykdo veiklą (be vietos įstatymų):
„Lux Express“ bilietų pardavimo taisyklės;
Keleivių ir bagažo vežimo „Lux Express“ linijomis taisyklės;
Operatoriaus ir Kliento keleivio vežimo tarptautiniais maršrutais sutartis, kurios sudarymas patvirtinamas Operatoriaus išduodamu bilietu;
Kliento sutikimas tvarkyti asmens duomenis, išskyrus atvejus, kai įstatymai leidžia tvarkyti asmens duomenis be Kliento sutikimo.

4. Asmens duomenys. Jų tvarkymo ir apsaugos tvarka ir sąlygos.

4.1. Kliento asmens duomenys, kuriuos tvarko Operatorius, siekdamas įgyvendinti nurodytus tikslus:
– pavardė, vardas, tėvavardis;
– gimimo data;
– asmens tapatybę patvirtinančio dokumento, kurį pateikus įgyjamas kelionės dokumentas (bilietas), rūšis ir numeris;
– išvykimo punktas, paskirties punktas, maršruto rūšis (be persėdimų, tranzitinis);
– kelionės data;
– lytis;
– pilietybė;
– vizos ar kito dokumento, suteikiančio užsienio piliečiui (asmeniui be pilietybės) teisę atvykti į paskirties valstybę ir (arba) vykti į ją tranzitu, rekvizitai;
– telefonų, taip pat ir mobiliojo, kontaktiniai numeriai;
– elektroninio pašto adresai;
– IP adresas;
– slapukų informacija (įskaitant informaciją apie Kliento buvimo vietą miesto tikslumu, apie Kliento pomėgius, jo elgesį „Lux Express“ interneto svetainėje, interesus ir užsakymus);
– informacija apie naršyklę (ar kitą programą, kuria jungiamasi prie interneto ir patenkama į „Lux Express“ interneto svetainę), prisijungimo laiką, prašomo puslapio adresą.
Priklausomai nuo konkrečios asmens duomenų tvarkymo operacijos Operatorius tvarko visus Kliento asmens duomenis arba tik atskirus jų rekvizitus.
Kliento asmens duomenys tvarkomi tiek, kiek reikia šio dokumento 2 skyriuje nurodytiems tikslams pasiekti.

4.2. Operatorius Kliento asmens duomenis tvarko naudodamas skaičiavimo technikos priemones (automatizuotas asmens duomenų tvarkymas) ir Operatoriaus informacinę sistemą, taip pat į ją integruotas trečiųjų asmenų informacines sistemas šiais atvejais: formindamas (parduodamas) Klientui bilietą, atlikdamas jo pakeitimus, informuodamas Klientą apie įvykdytą vežimo sutartį, atlikdamas vidaus operacijas, susijusias su Kliento vežimu, vykdydamas transporto saugumo reikalavimus, taip pat atlikdamas transporto ir muitinės formalumus.
Tvarkymo metu Kliento asmens duomenys gali būti perduodami internetu „Lux Express“ vidaus kompiuterių tinklu.

4.3. Asmens duomenys integruotoms į Operatoriaus informacinę sistemą trečiųjų asmenų sistemoms paprastai perduodami nuasmeninti ir tik šio dokumento 4.2 papunktyje išvardytiems tikslams pasiekti ir išvardytoms operacijoms atlikti.

4.4. Kliento asmens duomenis užsienio valstybėje perduoda tik „Lux Express“ juridiniai asmenys, kuriuos apibrėžia sąvoka „Asmens duomenų operatorius“, vadovaudamiesi šio dokumento 1.2 papunkčiu, vidiniu interneto tinklu.
Kliento asmens duomenys kitos valstybės valdžios institucijai perduodami tik tada, kai yra įvykdomi privalomi vietos įstatymų reikalavimai ir kai Operatorius privalo įvykdyti užsienio institucijos prašymą.

4.5. Operatorius perduoda Kliento asmens duomenis kvotos, tyrimo ir teismo institucijoms, kitoms įgaliotoms valstybės įstaigoms jų prašymu, taip pat galiojančių įstatymų numatytais pagrindais.
Operatorius gali perduoti kaip įrodymą teismui, valstybės įstaigoms ar jų pareigūnams dokumentus ir informaciją, kuriuose yra Kliento asmens duomenys, kai jie nagrinėja bylą, kurios iniciatorius arba dalyvis yra Klientas.

4.6. Operatorius saugo Kliento asmens duomenis 5 (penkerius) metus nuo tada, kai Klientas paskutinį kartą kreipėsi į „Lux Express“. Duomenys saugomi tam, kad Operatorius galėtų informuoti Klientą apie savo paslaugas, kai šis kreipsis į jį kitus kartus. Pasibaigus nurodytam terminui, asmens duomenys sunaikinami.

4.7. Operatorius nutraukia Kliento asmens duomenų tvarkymą po to, kai baigiasi sutikimo galiojimo terminas arba Klientas atšaukia sutikimą tvarkyti jo asmens duomenis, taip pat, kai yra nustatomi neteisėti asmens duomenų tvarkymo atvejai.

4.8. Operatorius ir kiti asmenys, nustatyta tvarka gavę sutikimą naudoti asmens duomenis, užtikrina asmens duomenų privatumą ir neviešina jų tretiesiems asmenims, neplatina jų be asmens duomenų subjekto sutikimo, išskyrus įstatymuose numatytus atvejus.

4.9. Tvarkydama asmens duomenis „Lux Express“ imasi būtinų teisinių, organizacinių ir techninių priemonių ir užtikrina, kad jos būtų įgyvendintos asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto arba atsitiktinio jų panaudojimo, sunaikinimo, pakeitimo, blokavimo, kopijavimo, pateikimo, platinimo, taip pat kitų neteisėtų veiksmų su asmens duomenimis.
Asmens duomenų tvarkymo veiksmams koordinuoti (bei jų saugumui užtikrinti) „Lux Express“ yra paskirti atsakingi asmenys.

5. Asmens duomenų tikslinimas ir taisymas.

5.1. Operatorius tikslina ir taiso Kliento asmens duomenis, kai šis kreipiasi į „Lux Express“ antrą kartą ir pateikia atnaujintus duomenis, taip pat, kai Klientas pateikia duomenis, patvirtinančius būtinybę pataisyti asmens duomenis.
Operatorius gali tikslinti ir taisyti Kliento asmens duomenis šiam antrą kartą kreipiantis į „Lux Express“ telefonu (klientų aptarnavimo telefono linija, kuri pateikta „Lux Express“ interneto svetainės skyriuje „Informacija“), kai turi būti patikslintos (pataisytos) akivaizdžios bet kurių Kliento asmens duomenų rekvizitų techninės ir spaudos klaidos: pavardės, vardo, tėvavardžio, elektroninio pašto adreso, telefono numerio, ir, jeigu Operatorius turi galimybę (taip pat ir techninę), vienareikšmiškai identifikuoti Klientą remdamasis kitais jo turimais teisingais Kliento asmens duomenimis.

5.2. Operatorius taip pat tikslina ir taiso Kliento asmens duomenis jo rašytiniu prašymu, pateiktu Operatoriui bet kuriuo iš šių būdų:
– kreipdamasis raštu į „Lux Express“ pardavimų ir aptarnavimo biurus valstybėse, kuriose Operatorius vykdo savo veiklą;
– išsiųsdamas laišką registruotu paštu su gavimo patvirtinimu oficialiu juridinio asmens – Operatoriaus pašto adresu valstybėse, kuriose jis vykdo savo veiklą;
– išsiųsdamas elektroninį laišką elektroninio pašto adresu.
Adresai, kuriais galima kreiptis dėl asmens duomenų tvarkymo, pateikti „Lux Express“ interneto svetainės skyriuje „Informacija“.

5.3. Jeigu Operatoriui kiltų abejonių dėl Kliento pateikiamų asmens duomenų, kurie turi būti patikslinti arba pataisyti, teisingumo, arba duomenys nėra patvirtinti dokumentais, Operatorius turi teisę pareikalauti, kad Klientas patvirtintų teisingus asmens duomenis dokumentais (pasu, santuokos liudijimu, vardo pakeitimo liudijimu ir kitais dokumentais).

5.4. Jeigu Klientas nesuteikia leidimo toliau tvarkyti savo asmens duomenų, Operatorius pašalina (sunaikina) juos šiame skyriuje nustatyta tvarka ir bendradarbiauja su Klientu spręsdamas jo asmens duomenų tvarkymo klausimus.

6. Informavimas. „Lux Express“ privatumo politikos pakeitimas.

6.1. „Lux Express“ informuoja klientą, apsilankiusį „Lux Express“ interneto svetainėje, apie galimybę susipažinti su „Lux Express“ privatumo politika; jeigu Klientas toliau naudojasi „Lux Express“ interneto svetainėje skelbiama informacija, tai reiškia, kad jis sutinka su šios „Lux Express“ privatumo politikos turiniu ir jo asmens duomenų tvarkymu.

6.2. Prieš įformindama Klientui kelionės dokumentą (bilietą), taip pat prieš sudarydama, keisdama ar nutraukdama keleivio vežimo sutartį, „Lux Express“ elektroniniu būdu „Lux Express“ interneto svetainėje informuoja Klientą apie galimybę susipažinti su „Lux Express“ privatumo politika; Klientas gali tęsti nurodytas operacijas tik tada, kai duoda sutikimą tvarkyti savo asmens duomenis pagal „Lux Express“ privatumo politiką.

6.3. „Lux Express“ pasilieka teisę keisti ir pildyti šį dokumentą. Naujoji „Lux Express“ privatumo politikos redakcija įsigalioja tada, kai yra paskelbiama „Lux Express“ interneto svetainėje.

6.4. Klientas turi laiku susipažinti su „Lux Express“ interneto svetainėje skelbiamo šio dokumento pakeitimais.