Osta pilet

PINS programmi üldtingimused

Need tingimused reguleerivad seda, kuidas liikmel on võimalik Lux Express Estonia AS-i (edaspidi - Lux Express) ja teiste partnerite juures PINSe koguda ja kasutada.

PINS.CO SIA (PINSi püsikliendiprogrammi looja ja haldaja) ja Lux Express tegutsevad heauskselt ning jätavad endale vajaduse korral õiguse neid tingimusi muuta või täiendada. Need sellel veebisaidil toodud tingimused on kõige uuemad ja kehtivad. Need tingimused kehtivad kõikidele liikmetele.

1. Mõisted
1.1. PINS.CO – PINS.CO SIA (reg. nr 40103273540, Kalku 12, Riia, LV-1050, Läti)
1.2. PINSprogramm – püsikliendiprogramm, mille on loonud ja mida haldab PINS.CO.
1.3. PINSID – ühikud, mida saab kasutada kaupade/teenuste ostmiseks partneritelt ning mis on seotud programmi raames pakutavate kaupade/teenustega.
1.4. Tingimused – programmi eeskirjadele ja korrale kohalduvad tingimused, mis on programmi liikmetele ja partneritele kohustuslikud. Mõisteid, mis tingimustes ei sisaldu, tõlgendatakse kooskõlas kohalduvate õigusaktidega.
1.5. Programmirakendus – PINS.COi poolt loodud ja aadressil www.pinsforme.com asuv programmirakendus, mis on mõeldud programmi liikmetele nende veebiprofiilide loomiseks ja kontoinfo kasutamiseks.
1.6. PINS mobiilirakendus (PINS App) – PINS.CO poolt loodud programmi mobiilirakendus, mis on mõeldud PINSprogrammi liikmete poolt oma mobiiliseadmetes kasutamiseks, et luua oma onlain-profiil ja kasutada oma kontoteavet.
1.7. PINSliige ehk liige on isik, kes on liitunud programmiga või kelle on registreerinud programmi tema õiguslik esindaja, ning kes on nõustunud käesolevate tingimustega ja kelle programmis osalemise on PINS.CO heaks kiitnud.
1.8. PINSkonto ehk konto on PINSliikme jaoks avatud konto, mis põhineb liikme poolt vabatahtlikult registreerimiseks esitatud isikuandmetel ning kus registreeritakse liikme poolt teenitud ja/või kulutatud PINSID. PINSkonto on saadaval liikme veebiprofiilis aadressil www.pinsforme.com või PINS mobiilirakenduse kaudu.
1.9. PINSliikmete kollektiivne konto ehk sõprade ja pere konto tähendab programmi avalduses loodud kontode rühma, mis võimaldab liita mitme konto PINSE, andes seeläbi uusi võimalusi PINSIDE kasutamiseks.
1.10. PINSprogrammi liikmenumber – kaardil olev number on kontoga seotud kordumatu tunnus.
1.11. Partner tähendab PINS.COi partnerit, kes on sõlminud PINS.COiga lepingu PINSIDE kogumiseks ja/või kulutamiseks või mõnda teist ettevõtet, kes on volitatud sõlmima selliseid lepinguid PINS.COi nimel.
1.12. Kaart tähendab programmi liikmekaarti koos liikmenumbriga. Kaarte on nelja tüüpi:
1.12.1. Isikupärastatud kaart – PINSkaart koos programmi liikmenumbri, kaardiomaniku nime ja programmi liikmetasemega (valikuline);
1.12.2. Mitteisikupärastatud kaart – PINSkaart koos programmi liikmenumbriga;
1.12.3. Ajutine kaart – paberkaart, mis on prinditud PINSliikme veebiprofiilist, millele pääseb ligi PINS mobiilirakenduse kaudu või mis on lisatud taotlusvormile. Ajutisel kaardil peab olema selgelt loetav PINSprogrammi liikmenumber.
1.12.4. Digitaalne kaart – PINSi kaart programmi liikmenumbri ja kaardiomaniku nimega PINSi mobiilirakenduses.
1.13. Taotlusvorm – veebitaotlusvorm, mis täidetakse aadressil www.pinsforme.com, PINS mobiilirakenduse võit aadressil www.luxexpress.eu abil ning mis võib olla paberkandjal või muul viisil väljendatud ja programmirakenduses registreeritud soov programmis osalemiseks.

Lux Express
1.14. Lux Express Estonia AS – (registrikood: 10092807, Lastekodu 46, Tallinn, 10144, Eesti).
1.15. Liikme tase – liikme staatus programmis (nt baastase, 1. tase, 2. tase või VIP-tase), mis määratakse kliendi reiside arvu alusel (välja arvatud Lux Expressi e-vautšeri või 0-euroste piletitega) ühe aasta jooksul või alates tasemega liitumisest. Liikme staatus tagab kliendile täiendavaid eeliseid.
1.16. Lux Expressi e-vautšer – kupong, mille alusel saab tasuta bussipileti. E-vautšeri saab PINSi süsteemist.
1.17. Reisipilet – reisija ja vedaja vahel sõlmitud ametlik leping.
1.18. Kampaania reisipilet – reisija ja vedaja vahel sõlmitud ametlik leping, mis on ostetud erihinnaga (PINSi põhiseid ja teatud grupipõhiseid soodustusi ei kohaldata, nt noorte soodustused jne).
1.19. Reisid – virtuaalsed reisidmida arvestatakse tegelike Lux Expressiga tehtud reiside alusel.

2. Liikmeks saamise kriteeriumid
2.1. Ees- ja perekonnanimi – taotluses esitatud ees- ja perekonnanimi peavad kattuma isikut tõendaval dokumendil (pass, juhiluba, ID-kaart) olevate andmetega.
2.2. Vanus – iga vähemalt 2-aastane füüsiline isik võib saada PINSliikmeks. Isikuid, kes vastavalt oma riigi seadustele ei ole vastutusvõimelised, esindab programmis lapsevanem, ametlik hooldaja, usaldusisik või mõni teine isik, kes on ametlikult volitatud isikut esindama.
2.3. Aadress – liikme poolt taotlusvormil esitatud aadress, millele saadetakse isikupärastatud kaart või muu programmiga seotud kirjavahetus.

3. Liikmelisuse algus
3.1. Liikmeks võivad saada vaid isikud, kes on täitnud taotlusvormi.
3.2. Programmisoodustuste taotlemisel ja kasutamisel nõustub liige käesolevate tingimuste ja nende tulevaste muudatustega. Tingimuste kehtiv versioon on saadaval PINSprogrammi veebilehel www.pinsforme.com
3.3. Üks isik tohib esitada ühe programmitaotluse ja igalt isikult võetakse vastu ainult üks taotlus.
3.4. PINS.COil on õigus programmitaotlus ima otsust põhjendamata tagasi lükata.
3.5. Väljastatud kaarti tohib kasutada ainult liige või liikme seadusejärgne esindaja ning liikmelisus ei ole loovutatav.
3.6. PINS.CO jätab endale õiguse liikmestaatuse, näiteks ärikliendi või VIP-staatuse andmisest keelduda ja olemasoleva staatuse ühepoolselt, ilma liiget eelnevalt teavitamata lõpetada.

Lux Express
3.7. Lux Expressi PINS lojaalsusprogrammiga liitumiseks on kolm võimalust: Lux Expressi kodulehekülg, Lux Express Grupi klienditeeninduse kontorid või PINSi mobiilirakendus.
3.8. Programmi liikmeks saamise taotlust täites ja programmi eeliseid kasutades nõustub liige nende tingimustega ja tingimuste edaspidiste muudatustega. Praegune Lux Expressi PINSi tingimuste versioon on saadaval PINSi veebisaidil www.pinsforme.com (Lux Expressi sektsioonis) ja Lux Expressi veebisaidil www.luxexpress.eu
3.9. Nii programmiga liitumine kui ka selles osalemine on täiesti tasuta.

4. PINSkonto
4.1. Tõendina selle kohta, et liikmel on PINSkonto ning et tal on õigus teenida PINSE, antakse liikmele liikmekonto. Igal liikmel tohib olla ainult üks PINSkonto ja üks kaart, välja arvatud juhul, kui käesolevates tingimustes on öeldud teisiti.
4.2. Kui osalemist taotletakse esmase registreerimisvormi kaudu PINS mobiilirakenduses, siis konto luuakse alles pärast täielikku mobiilirakenduse kaudu registreerimist.
4.3. Kui liikmetaotlus on esitatud paberkandjal, luuakse konto 3 nädala jooksul.
4.4.  Kui liikmel on rohkem kui üks PINSkonto, on PINS.COil õigus sulgeda ette teatamata kõik kontod, millele ei ole kogunenud PINSE.
4.5. Kui liikmel on mitu PINSkontot, kantakse PINSID liikme poolt näidatud kontole, millest saab liikme püsikonto.
4.6. Kaart on seotud liikme poolt näidatud kordumatu e-posti aadressiga, mille saab programmitaotluses registreerida ainult ühele kontole.
4.7. Kogutud PINSE võib programmirakendusest või mobiilirakendusest järele vaadata liikme internetiprofiili andmete abil (sisestades PINSprogrammiga liitumisel esitatud e-posti aadressi ja parooli). Kui liige avastab kontoväljavõttes vigu, teavitab ta sellest PINSprogrammi liikmeteenindust (tel. numbrid: +371 67 280 280 Lätis, +372 630 6660 Eestis, +370 700 55 665 Leedus, +358 (0)207 64 94 24 Soomes, +7 495 2585405 Venemaal; www.pinsforme.com) ühe kuu jooksul alates ostukuupäevast, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Pärast seda loetakse liige kontoseisuga nõustunuks ning andmeid ei parandata.

5. PINS sõprade ja pere konto
5.1. PINSprogrammi taotlusvorm lubab koondada mitu kontot ühte rühma. Sõprade ja pere kontot saab luua ja uut liiget lisada veebilehel www.pinsforme.com jaotisest „Minu konto”.
5.2. Ühes sõprade ja pere kontos võib olla kuni 8 (kaheksa) kontot. Iga kontoomanik võib kuuluda ainult ühte sõprade ja pere kontosse.
5.3. Sõprade ja pere konto moodustajast saab ühtlasi selle administraator, kellel on õigus lisada enda moodustatud sõprade ja pere kontosse teisi kontoomanikke.
5.4. Sõprade ja pere konto moodustamisega võtab selle administraator vastutuse kontol toimuva tegevuse, sh rühma teiste liikmete tegevuste eest.
5.5. Sõprade ja pere konto administraatoril on õigus kulutada rühma kuuluvatele kõikidele kontodele kogunenud PINSE. Sõprade ja pere konto teised liikmed võivad kulutada ainult enda kontodel olevaid PINSE. Sõprade ja pere konto administraatoril on õigus volitada rühma teisi liikmeid kulutama sõprade ja pere konto PINSE.
5.6. Konto väljaarvamiseks sõprade ja pere kontolt peab rühma administraator pöörduma PINSprogrammi liikmeteeninduse poole.
5.7. Sõprade ja pere kontost väljudes säilivad liikme kontol kõik kogutud PINSID, mis ei ole väljumise ajaks kulutatud.
5.8. Rühmaga liitudes kinnitab kontoomanik, et ta nõustub nende tingimuste punktis 4.7 sätestatud administreerimisreeglitega.
5.9. Reise ja liikme tasemeid ei saa ühendada.

6. PINSkaardid
6.1. Kui programmitaotlus esitatakse partnerite juures, võib liige saada mitteisikupärastatud kaardi. Programmiga liitumiseks peab liige looma kohe pärast kaardi loomist veebiprofiili aadressil register.pinsforme.com või täitma koos kaardiga saadetud taotlusvormi.
6.2. Kui programmitaotlus esitatakse mobiilirakenduse kaudu, siis liikme autentsus kinnitatakse sms-i teel ja liige saab oma mobiilirakendusse digitaalse kaardi. Liikme isikustatud kaart saadetakse pärast PINSprogrammiga lõplikult liitumist.
6.3. Pärast ajutise kaardi taotlusvormi täitmist paberkandjal ning aktiveerimiskirja saamist ja kinnitamist e-posti teel (milles liige kinnitab oma profiili andmed), saadetakse liikme aadressile isikupärastatud PINSkaart. Personaliseeritud PINS-kaart saadetakse väljaspool Euroopat elavale liikmele pärast liikme esimest tehingut PINS programmis.
6.4. Kaart on PINSI omand ja tuleb nõudmisel PINS.COile tagastada.

Lux Express
6.5. Liige, kes liitub programmiga Lux Expressi veebisaidi kaudu, saab isikustatud kaardi kolme nädala jooksul. Seni, kuni kaart pole saabunud, on võimalik kasutada välja prinditud ajutist PINSi kaarti.
6.6. Pärast selle registreerimist veebis aktiveeritakse konto ja kaart hakkab kehtima. Liikmele saadetakse e-kirjaga kinnituse link, mis aktiveerib kaardi ning võimaldab liikmel saada soodustusi ja PINSE.
6.7. Liige, kes liitub programmiga Lux Express grupi klienditeeninduse kontoris, saab mitte-isikustatud kaardi, mida saab kohe kasutada piletite ostmiseks ja PINSIDE teenimiseks.
6.8. Kõik uued Lux Express PINS lojaalsusprogammi liikmed, kes liituvad programmiga Lux Express Grupi klienditeeninduse kontorites või Lux Expressi veebisaidil, saavad 10 virtuaalset reisi kingitusena. Reiside kehtivusaeg on 12 kuud. 10 virtuaalset reisi tagab liikmele esimese taseme, mis tähendab kliendile 15%-list allahindlust.
6.9. PINSi lojaalsusprogrammiga on võimalik liituda ka teiste PINSi partnerite kaudu. Lux Expressi PINSi lojaalsusprogrammiga liitumiseks on vaja teha üks reis. Pärast esimest reisi Lux Expressiga saab liige 10 virtuaalset reisi ja 15%-lise allahindluse ning liitub 1. taseme programmiga. Sama kehtib ka siis, kui klient registreerib end PINSi mobiilirakenduses või PINSi veebilehel.

7. Lux Express PINSi lojaalsusprogrammi allahindlused tasemete alusel
7.1. Põhitase (0–10 reisi) soodustus kõikidel Lux Expressi marsruutidel puudub.
7.2. 1. tase (11–25 reisi) tähendab kliendi jaoks 15% allahindlust kõikidel Lux Expressi marsruutidel.
7.3. 2. tase (26–40 reisi) tähendab kliendi jaoks 30% allahindlust kõikidel Lux Expressi marsruutidel.
7.4. VIP tase (40+ reisi) tähendab kliendi jaoks 40% allahindlust kõikidel Lux Expressi marsruutidel.
7.5. Allahindlused kehtivad ainult täishindadega piletite puhul.
7.6. PINS allahindlus kehtib ainult piletite ostmisel eelmüügist; allahindlust ei kohaldata reisipileti ostmisel bussist.
7.7. PINS soodustust ei kohaldata kampaania reisipiletite puhul. Neid arvestatakse siiski järgmise liikmetaseme poole liikumisel, kogudes kontole reise. Reiside eest kogutakse PINSE vastavalt kampaania reisipileti hinnale.

8. Allahindluse kehtivus Lux Expressi PINSi lojaalsusprogrammis
8.1. 10 virtuaalset reisi kehtivad 12 kuud.
8.2. Liikme tase kehtib sellega liitumisest alates 12 kuud. Kui liige pole teinud piisavalt reise, alandatakse liikme tase madalamale tasemele. Liikme reiside ajalugu ja aegumiskuupäev on välja toodud veebisaidil www.pinsforme.com

9. PINS-kaardi kasutamine Lux Expressi teenuste puhul
9.1. Liikmel saab olla vaid üks PINSi konto ja üks PINS-kaart. Näiteks kui liikme tase ja soodustus on aegunud, ei tohi liige teha uut PINS-kaarti ja luua uut kontot, et saada soodustust või mõnel muul põhjusel.
9.2. PINS-kaart on individuaalne. Kaarti tohib kasutada ainult see liige, kellele kaart väljastati. Liige saab reisipileti osta vaid iseendale. PINS-kaarti ja kontot ei saa anda teisele inimesele ning teine isik ei saa neid kasutada.
9.3. PINSi liikmel on õigus osta maksimaalselt kaks reisipiletit, et broneerida endale kaks istet.
9.4. Lux Expressi bussijuhtidel ja klienditeeninduse spetsialistidel on õigus küsida liikmelt tema PINS-kaarti, kui ta bussi peale tuleb ning kontrollida, kas selle nimi vastab piletil olevale nimele.
9.5. Kui tuvastatakse PINS-kaardi väärkasutus, peab liige kinni maksma täishinna ja soodushinna vahe ning antud reisi eest ei krediteerita PINSE ega reise.
9.6. PINSi kontosid ei saa kombineerida ning liikmed ei saa reise ühelt kontolt teisele kanda. Sõprade ja pere kontot kasutades on võimalik koguda iga liikme PINSE mida on võimalik kokku liita ning hiljem saavad kõik liikmed neid kasutada. Sellisel juhul ei saa ühendada reise ja liikme tasemeid.
9.7. Kui liige ostab rohkem kui ühe reisipileti, näiteks, kui ta soovib endale reserveerida kaks istet, ei lisata liikme kontole topelt reise, kuid ta saab siiski kahekordseid PINSE.
9.8. Kui liige ostab reisipileti bussist, kantakse ta kontole nii reisid kui ka PINSID. PINSi soodustust ei kohaldata.
9.9. Kui liige ostab reisipileti Lux Expressi klienditeeninduse kontoritest, peab ta esitama PINS-kaardi, PINSi mobiilirakenduse või ütlema kaardi numbri.
9.10. Kui liige on ostnud Eesti-sisesele reisile pileti oma PINS-kaardiga, saab ta bussi siseneda ka ainult PINS-kaardiga.

10. PINSIDE kogumine
10.1. PINSIDE kogumiseks kasutades/ostes reeglitele vastavaid teenuseid või kaupu, peab klient esitama oma PINSprogrammi liikmekaardi ja/või PINSkaardi või mõne muu kaardi, mis annab õiguse PINSIDE kogumiseks. Kui PINSID ei laeku automaatselt liikme kontole, võib liige esitada tagasiulatuva nõude puuduvate PINSIDE kohta läbi oma veebiprofiili või pöördudes PINSprogrammi liikmeteeninduse poole. Eelised ei kohaldu, kui ei esitata kaarti või liikmenumbrit.
10.2. Kui kasutate ostu sooritamiseks Partnerite kauplustest ükskõik millist PINS maksekaarti, saate PINSE mõlema tehingu eest.
10.3. Partnerite pakkumiste ja soodustuste eest vastutab partner, mis tähendab, et pakkumistele ja soodustustele võivad kehtida konkreetse partneri tingimused.
10.4. PINSE ei anta, kui kaupade/teenuste alusdokumendid (piletid, pardakaardid) näitavad, et:
10.4.1. toodet või teenust ei kasutata;
10.4.2. dokumentide väärtus on tagastatud või hüvitatud sularahas;
10.4.3. dokumentide kehtivusaeg on möödas;
10.4.4. dokumendid on omandatud ebaseaduslikult;
10.4.5. avastatakse PINS-kaardi väärkasutus (nt ostetakse piletid isikule, kellele kaart ei kuulu – ainult Lux Expressis).
10.5. Mõni partner võib ajutise või digitaalse kaardi esitamisel PINSE mitte anda. Kontol olevate PINSIDE arv sõltub partneri teenuse kasutamise või ostu tegemise ajal kehtivatest tingimustest. Kõik partnerite teenustega kaasnevad PINSID, mis saadakse programmitaotluse esitamise ja PINSkonto registreerimise vahel, registreeritakse vastavalt käesolevatele tingimustele.
10.6. Mõne muu püsikliendiprogrammi teenuste või soodustuste kasutamisel ei saa liikmed PINSE, välja arvatud juhul, kui on kokku lepitud teisiti.
10.7. Partner arvutab ja PINS.CO registreerib teenitud PINSE liikme kontol. PINS saab kasutada tingimustes või programmi muudes infomaterjalides ette nähtud viisil. Teiste programmide kaudu teenitud punkte ei saa kasutada PINSprogrammi soodustuste või teenuste saamiseks, välja arvatud juhul, kui on kokku lepitud teisiti.
10.8. Kõik teatised PINSIDE teenimise kohta muul viisil, kui on sätestatud käesolevates tingimustes, avaldatakse eraldi PINSprogrammi infomaterjalides.
10.9. PINSIDE laekumine Lux Expressi PINSi lojaalsusprogrammis:
10.9.1. PINSE on võimalik koguda kõigil Lux Expressi liinidel ja arvutused põhinevad piletihindadel. Iga kulutatud euro = 2 PINS, 4,5 zlotti = 2 PINS, 2,2 Valgevene rubla = 2 PINS, 65 Vene rubla = 2 PINS.
10.9.2. PINSID krediteeritakse liikme kontole pärast reisi seitsme päeva jooksul.
10.9.3. PINSID saab koguda kõigil Lux Expressi väljumistel kahel erineval viisil:
10.9.3.1. Kui liige ostab pileti kampaania allahindlusega, arvutatakse PINSID kampaania hinna alusel. PINSi soodustust ei kohaldata lisaks kampaania piletitele.
10.9.3.2 Kui liige ostab täishinnaga pileti, arvutatakse PINSID täishinna põhjal, mitte liikmete soodustuse hinnast.
10.9.4. Kui liige ei sisestanud reisipileti ostmisel PINS-kaardi numbrit, saab ta seda hiljem tagasiulatuva mõjuga teha ning taotleda saamatu jäänud PINSID ja reise. BoonusPINS kampaaniate ajal (2x, 3x PINS pakkumised jne) arvestatakse tagasiulatuva mõjuga nõudeid nagu tavalisi nõudeid 1 EUR = 2 PINS.

11. PINSIDE kogumine
11.1. Kogutud PINSE võib kulutada kohe, kui liikme kontole on kogunenud kindla toote/teenuse ostmiseks vajalik summa.
11.2. Programm pakub võimalust kulutada teenitud PINSE veebipoes: spend.pinsforme.com. Ostu sooritamisega kinnitab liige, et on lugenud ja nõustunud veebipoe tingimustega.
11.3. Toodete/teenuste saadavus võib sõltuda nende olemasolust partneri laos või muudest partneri tingimustest. Tooteid/teenuseid ei saa kombineerida teiste pakkumiste või eripakkumistega, välja arvatud juhul, kui on näidatud teisiti. Lisateave toodete/teenuste saadavuse ning eritingimuste kohta on meie veebilehel spend.pinsforme.com või partneri juures.
11.4. Pärast toote/teenuse ostmist saadetakse alusdokumendid (piletid ja/või muu ostukinnitus) liikme poolt näidatud aadressile. Dokumendid koostatakse elektrooniliselt. Teave tagastustingimuste ja teenusehindade kohta on saadaval PINSprogrammi teabematerjalis ja/või partneri juures. Selleteemaliste küsimuste korral võib pöörduda PINSprogrammi liikmeteenindusse.
11.5. Kui liige soovib PINSIDE eest ostetud toote tagastada ja esitab alusdokumendid, makstakse talle tagasi ainult alusdokumentides näidatud väärtus. Kogunenud PINSE ei kustutata, vaid kantakse liikmekontole tagasi. Kui ost on tehtud sõprade ja pere kontolt, kantakse PINSID sellele kontole, millelt ost tehti.

12. Lux Expressi e-vautšerid
12.1. Lux Expressi e-vautšereid saab kasutada, et lunastada Lux Expressi veebilehelt reisipilet. Kviitungi number tuleb sisestada kampaaniakoodi lahtrisse.
12.2. E-vautšerite lunastamist ei peeta tavaliseks pileti ostmise protsessiks. Kui liige vahetab e-vautšeri Lux Expressi reisipileti vastu, ei lisata ta PINSi kontole PINSE või reise.
12.3. Lux Expressi e-vautšerite reeglid:
12.3.1. Pärast tellimist saab e-vautšereid alla laadida PINSi poest, “Minu tehingud” jaotisest ja “Minu konto” alajaotusest (sisselogimine on vajalik).
12.3.2. E-vautšer kehtib kuus kuud alates ostukuupäevast ja e-vautšeri kehtivusaeg on näidatud vautšeril.
12.3.3. Reisimise periood on kuus kuud, alates e-vautšeri lunastamisest.
12.3.4. E-vautšer ei sisalda viisat või reisikindlustust, kui need on reisi jaoks vajalikud.
12.3.5. E-vautšerit ei anta uuesti välja, kui see aegub.
12.3.6. E-vautšereid ja lunastatud pileteid saab kasutada ainult üks kord ja neid ei saa muuta.
12.3.7. E-vautšerit ei saa kasutada Lounge’i osas.

13. Lux Express PINSi lojaalsusprogammi VIP-taseme eelised
13.1. 40% allahindlus kõikidel Lux Expressi marsruutidel, nii rahvusvahelistel kui ka Eesti-sisestel;
13.2. Tasuta personaalne pagasisilt. Pagasisilt saadetakse postiga ühe kuu jooksul alates tasemeni jõudmisest;
13.3. Tasuta vesi ja kõrvaklapid kõigil Lux Expressi reisidel;
13.4. Tasuta padi ja tekk Lux Expressi reisidel, mis kestavad kauem kui viis tundi;
13.5. PINSi VIP-taseme kliendid saavad reisipileti osta Lux Express Grupi klienditeeninduse büroodest ilma teenustasuta;
13.6. Vedaja tagab PINSi VIP-taseme klientidele 100% piletiraha tagasimaksmise kuni väljumiseni. Teenustasu on 1 EUR / 70 RUB / 5 PLN / 315 HUF / 27 CZK;
13.7. PINSi VIP-taseme klientidele on võimalikud reisipiletite muudatused rahvusvahelistel marsruutidel kuni väljumiseni ilma teenustasuta. Hinnavahe tuleb siiski tasuda.
13.8. Kampaaniahinnaga ostetud reisipileteid ei tagastata. Kampaania eeskirjad on samad, mis teiste Lux Expressi klientide jaoks.

14. PINSIDE kehtivusaeg
14.1. PINSID kehtivad 3 aastat alates esimesest kogunemise päevast (toote/teenuse ostmise kuupäev), välja arvatud juhul, kui on kokku lepitud teisiti.

15. Maksud, lisatasud ja teenustasud
15.1. Liige tasub kõik lisakulud, näiteks maksud (nt lennujaamamaksud ja -tasud, turvatasud, kohaletoimetamise tasud), lisatasud (nt kindlustustasud) ja teenustasud (nt broneeringu muutmise tasu), mis kaasnevad partneri toodete/teenuste ostmisega PINSIDE eest.

16. Üldtingimuste rikkumine, liikmelisuse lõpetamine, programmi uuendamine
16.1. Liikmel on õigus programmis osalemine igal ajal katkestada, teavitades sellest PINS.COi kirjalikult. Sellisel juhul teenitud PINSEtagasi ei maksta ega hüvitata muul viisil ega kanta üle.
16.2. PINS.CO võib lõpetada liikme osalemise programmis, kui liige ei kõrvalda pärast hoiatuse saamist järgmisi puudusi:
16.2.1. ebatäpsed isikuandmed;
16.2.2. kahju tekitamine PINS.COile ja/või PINS.COi partneritele ja/või nende töötajatele või teistele programmiliikmetele liikme tegevuse või tegematajätmise tõttu.
16.3. Ülalnimetatud juhtudel jätab PINS.CO endale õiguse liikmekonto külmutada.
16.4. Kui PINS.CO on liikme osaluse programmis lõpetanud, ei saa seda enam taastada.
16.5. Käeolevad tingimused kehtivad liikmetingimustena kuni programmi liikmelisuse lõpetamiseni.
16.6. Kui partner lõpetab oma koostöö PINS.COiga, jäävad partneri juures teenitud PINNID liikme kontole kuni nende kehtivuse kaotamiseni.
16.7. PINS.CO jätab endale õiguse programm igal ajal lõpetada või asendada see muu programmiga.

17. Andmekaitse
17.1. PINS.CO (andmete töötleja) kaitseb isikuandmeid isikuandmete kaitse seaduse ja muude Läti Vabariigis kehtivate seaduste kohaselt.
17.2. PINS.CO jätab endale õiguse ja liige nõustub, et liikme esitatud andmeid ja ostu kohta süsteemis registreeritud andmeid võib kasutada järgmisel otstarbel:
17.2.1. liikme tuvastamine;
17.2.2. müügistatistika koostamine;
17.2.3. liikme teavitamine programmi tegevustest, pakkumistest ja uudistest liikme poolt lubatud ulatuses;
17.2.4. liikme teavitamine PINSkonto seisust;
17.2.5. liikme teavitamine kolmandate poolte pakkumistest, kui liige on seda programmiga liitumisel lubanud või sellega muul viisil nõustunud;
17.3. Liige, kes toob programmi uusi liikmeid, kindlustab isikuandmete töötlemise vastavalt isikuandmete kaitse seadusele ja teistele Läti Vabariigis kehtivatele seadustele. Liige ei saa uute liikmete toomise eest tasu ega hüvitist, välja arvatud juhul, kui on kokku lepitud teisiti.
17.4. Liikme poolt edastatud andmeid töödeldakse ja säilitatakse Euroopa Liidus ja Ameerika Ühendriikides või teistes riikides, mille kohta võidakse liikmele saata eraldi teavitus.

18.  Muud
18.1. Liige on kohustatud kasutama ja hoidma kaarti hoolikalt. Liige kaitseb kaarti kõrge temperatuuri, elektromagnetilise mõju ja mehaanilise kahjustamise eest.
18.2. Kaardi kaotsiminekul, varastamisel, kahjustamisel või teise isiku poolt ilma liikme nõusolekuta kasutamisel (või liikmekonto kasutamisel teise isiku poolt) teavitab liige kohe PINSprogrammi liikmeteenindust. Kuni liikmeteenindust pole teavitatud, vastutab liige kõigi kaardi ja kontoinfo kasutamise katsete eest.  Uus kaart väljastatakse tasuta.
18.3. PINS.CO tegutseb heauskselt ning jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi, tooteid/teenuseid, toodete/teenuste mahtu ning muudes programmidokumentides sätestatud PINSprogrammi korda vastavalt vajadusele muuta või täiendada. Liige loetakse nende muudatuste ja täiendustega nõustunuks, kui ta jätkab programmis osalemist või kui pärast tingimuste avaldamist ei ole ühe kuu jooksul esitanud kirjalikke vastuväiteid. Kui liige ei nõustu programmis tehtud muudatustega, võib ta oma liikmelisuse vastavalt käesolevate tingimuste punktile 16.1 lõpetada.

19. Kohalduv seadus ja jurisdiktsioon
19.1. Käesolevate tingimuste kehtivusele, ülesehitusele ja täitmisele kohaldatakse Läti Vabariigi seadust ning need kuuluvad Läti kohtute jurisdiktsiooni.
19.2. Kui mõni eelnevatest sätetest on täielikult või osaliselt õigusvastane, ei mõjuta see ülejäänud sätete kehtivust.
19.3. Vasturääkivuste korral ingliskeelses tekstis ja tõlkes kehtivad ingliskeelsed tingimused.